ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား ခံစားေနရ

 ေလာင္စာအျဖစ္အသုံး ျပဳေနေသာ ပစၥည္းမ်ားမွထြက္ရွိ သည့္ အေငြ႕မ်ားကုိ႐ွဴ႐ိႈက္မိျခင္း ေၾကာင့္ ကေလးငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အဆိပ္သင့္မႈ အပါအ၀င္ အျခားေရာဂါမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း ေအာက္တို ဘာ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္ အေၾကာင္းအရာသုေတသနစာ တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရန္ သစ္သား၊ ထင္းႏွင့္ေရနံဆီတို႔ကုိ ေလာင္စာအျဖစ္ အဓိကအသုံးျပဳ ေနေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ က ေလးငယ္မ်ားသည္ ၀မ္းေလွ်ာ ေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားအျပင္ အဆိပ္ သင့္မႈအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ပြားႏုိင္ သည္အထိ ခံစားေနရေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာ န၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အ ေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားေသာ ‘ကေလးသူငယ္ ႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္အေၾကာင္းအ ရာ’ သုေတသနစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေလထု အေငြ႕အသက္ ေၾကာင့္ ကမၻာ့လူဦးေရ ၄ ဒသမ၆သန္း ႏွစ္စဥ္ေသဆုံးေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကခန္႔မွန္းသည္။ အဆုိပါႏႈန္းသည္ ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးေသာ ဦးေရထက္ပုိမ်ားေနၿပီး အမ်ားစုမွာ အိမ္အတြင္း အေငြ႕အသက္ေၾကာင့္ ေရာဂါရကာေသဆုံးရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ပန္းနာရင္ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အဆုတ္ႁပြန္ေရာင္ တာ၊ အဆုတ္ပြတာ၊ ႏွလုံးေရာဂါ ထတာနဲ႔ ဓာတ္မတည့္တဲ့ေ၀ဒနာ ေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးရတာပါ’’ ဟု အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာျမင့္ဦး(ဂ်ီပီ)က ေျပာ သည္။အိမ္တြင္းအေငြ႕အသက္ မ်ားမွာ ေလာင္စာဆီမ်ားသာမက ေတာင္ယာမီး႐ႈိ႕ျခင္း၊ ျခင္ေဆး ေငြ႕၊ အေမႊးတိုင္ေငြ႕၊ ဖေယာင္း တိုင္၊ ဆုိးေဆး၊ ဖ်န္းေဆး၊ အ မႈိက္ပုံးမ်ားမွ ထြက္ေသာ အေငြ႕ အသက္မ်ားကုိ ႐ွဴမိျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

‘‘တခ်ိဳ႕အရပ္ေဒသမွာ ေျမ ႀကီးထဲက ထြက္တဲ့ေရဒြန္ဓာတ္ ေငြ႕တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္တြင္းေန ထုိင္သူေတြ ကင္ဆာျဖစ္ပြားလာ တာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ေလ ေအးေပးစက္ကထြက္လာတဲ့အ ေငြ႕ေၾကာင့္  မႈိစြဲေရာဂါရႏိုင္ တယ္။ တခ်ိဳ႕အိမ္သုတ္ေဆးေတြ မွာလည္း ခဲဓာတ္ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ခဲဆိပ္သင့္တဲ့ေရာဂါေတြ ရလာ ႏုိင္တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အိမ္တြင္း အေငြ႕အသက္ မ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေဆာက္အအုံ မ်ားေဆာက္သည့္အခါ က်န္း မာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ ၿပီး အလင္းေရာင္ႏွင့္ေလ၀င္ေလ ထြက္မွ်တစြာေဆာက္လုပ္ျခင္းအ ျပင္ ေနထုိင္သူမ်ားကိုလည္းက်န္း မာေရးစစ္ေဆးရန္ လုိေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လုိအပ္ သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံး ေရရရွိေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ ယင္ လုံအိမ္သာမ်ား သုံးစဲြႏုိင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးပုိုမိုရရွိေရးႏွင့္ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပုိမုိ ေပးႏုိင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လုိ အပ္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။