ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံလုိင္းငါးလုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ့႐ုပ္သံ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ မၾကာမီခ်ဳပ္ဆုိမည္

 ပုဂၢလိက႐ုပ္သံလုိင္းငါး လုိင္း စတင္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ရန္ ျမန္ မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ ငန္း(MRTV)ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ား လာမည့္သုံးပတ္အတြင္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိမည္ဟု MRTV ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

MRTV ကငွားရမ္းေပးမည့္ အခမဲ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္႐ုပ္သံလုိင္းငါး လုိင္းတြင္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိ သည့္ ကုမၸဏီငါးခုကုိ ဧၿပီလကတည္းက ေၾကညာျခင္းျဖစ္ သည္။

‘‘စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အခ်က္ ေတြကုိ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကုိ တင္ေန တာ။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးကအခုမွ ျပန္ က်တယ္။ ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြ ျပန္ျပင္ဆင္ရဦးမွာဆုိေတာ့ လာ မယ့္ႏွစ္ပတ္၊ သုံးပတ္အတြင္း ေတာ့ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိး ျဖစ္မယ္’’ ဟု MRTV ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာ ၾကားသည္။

ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ အ ခ်က္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ စာ ခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

အခမဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္႐ုပ္သံ လုိင္းငါးလုိင္းကုိ ဒီဗီဘီ၊ မဇိၥ်မ၊ Fortune International၊ Kaung Myanmar Aung ႏွင့္ Young Investment Group တို႔က လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည္။

ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံလုိင္းသစ္ မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္စက္ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ ႀကီးဌာနက တင္ဒါေခၚထားၿပီးျဖစ္ သည္။ လာမည့္တစ္ပတ္အတြင္း တင္ဒါေလွ်ာက္ထားသည့္ ကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ရသူ မ်ားညိႇႏႈိင္းၿပီး စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းဦး ျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

႐ုပ္သံလုိင္းသစ္ငါးလုိင္းမွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ထုတ္ လႊင့္ႏုိင္မည္ဟု အတိအက်မေျပာ ႏိုင္ေသာ္လည္း စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူအၿပီး တပ္ဆင္ရန္မွာသုံး ပတ္မွ အမ်ားဆုံးတစ္လခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ တပ္ဆင္ၿပီး လွ်င္ စတင္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ခြင့္ရ ဒီဗီဘီ မာလ္တီမီဒီယာ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ တာ၀န္ခံဦးတိုးေဇာ္လတ္က ျပန္ ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္ယူ လြန္းသျဖင့္ ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားစတင္ ထုတ္လႊင့္ရန္ အခ်ိန္ေနာက္က် ေနၿပီဟုဆုိသည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံ ထုတ္လႊင့္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ နည္း ဥပေဒေရးဆြဲျခင္းတို႔အတြက္ၾကာ ျမင့္မည့္အခ်ိန္အတြင္း ပုဂၢလိက ႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားရွိလာေစရန္ လုပ္ ကိုင္လုိသူမ်ားအား အဆုိျပဳလႊာ မ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ ကုမၸဏီငါးခုကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

More in Business Section