လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္

အဝလြန္ေနၿပီး ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိသည့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြးႏွင့္ဆိုင္သည့္ေရာဂါမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေနာ္ေဝးသုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ေသြးထဲသို႔ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈအျဖစ္ သိရေသာ ေသြးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားသည္ ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။


ကမၻာတစ္ဝန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယင္းေရာဂါေၾကာင့္ လူေျခာက္ သန္း ေသဆံုးေနသည္။

ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂,၀၀၀ ခန္႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေလ့ လာရာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား ေပါင္းစပ္မႈက ေသြးအဆိပ္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အဓိကအႏၲရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ယင္းအႏၲရာယ္သံုးရပ္စလံုးရွိသူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္ ေသာ သာမန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိသည့္ ရြယ္တူတန္းတူမ်ားထက္ ေသြးအဆိပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ငါးဆပိုမိုသည္။

ခႏၶာကိုယ္ၫႊန္းကိန္း ၂၅ ေအာက္ရွိေသာ လူတစ္ဦးကို သာမန္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိသူဟု သတ္မွတ္ၿပီး ၃၀ ႏွင့္အထက္ ေက်ာ္သူမ်ားကို အဝလြန္သူမ်ားဟု သတ္မွတ္သည္။

အဝလြန္ေနသူမ်ားသည္ ယင္းေရာဂါႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။

သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ အနည္းဆံုးတစ္နာရီ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ သူမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိသူမ်ား ေသြးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆပိုမိုေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္မေသာက္သူမ်ား ထက္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။

အဝလြန္ျဖစ္ေနသူမ်ားသည္ ယင္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ ပိုျမင့္မားသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို ေနာ္ေဝးသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဂ်ာနယ္ Epidemiology တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

—Ref: UPI