ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

ယေန႔ေခတ္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ လူသားမ်ားသည္ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ အျခားကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မသိဘဲျဖစ္ေစ၊ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳေနသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရွာင္ ရွားရန္လိုသည္။ အစားအေသာက္အားလံုးတြင္ ပါဝင္ေသာ က်န္း မာေရးႏွင့္မညီသည့္ အဆီမ်ား၊ ႀကိဳတင္ထုပ္ပိုးထားေသာ အစားအ စာမ်ား၊ အျမန္ျပင္စားစရာတို႔ စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ယင္းဆီမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီ ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ အဆီမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းသြား သျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစသည္။


မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေျပာင္းဖူးေပါက္ေပါက္မ်ားတြင္ ယင္းဆီမ်ားပါဝင္ၿပီး အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပဳျပင္ထားေသာ အစိမ္းအတိုင္းစားႏိုင္သည့္ အသားမ်ား၊ Hot Dogs မ်ား၊ အနီေရာင္အသားမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးငါးႏွင့္ တူးေနေသာ အသားကင္မ်ား စားပါကလည္း ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ စည္သြတ္အစားအစာမ်ား၊ အရက္၊ အာလူးေၾကာ္တို႔ စားျခင္းေၾကာင့္လည္း ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည္။

ႏို႔ထုတ္ရာတြင္ ႏြားမ်ားအတြက္သံုးေသာ ေဟာ္မုန္းလြန္ကဲျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းႏို႔မ်ား ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေမြးျမဴေရးငါးအမ်ားစုတြင္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆး မ်ားႏွင့္ လူသားမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သျဖင့္ သဘာဝအတိုင္း ဖမ္းယူရရွိေသာ ငါးမ်ားကိုသာ ေရြး ခ်ယ္စားသံုးသင့္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ေဆာ္ဒါႏွင့္အျခားေသာ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ မုန္႔အခ်ိဳမ်ား စားျခင္း၊ သန္႔စင္ထားေသာ သၾကားပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ားစား ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ အနီေရာင္အသား စားသံုးမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီးကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သဘာဝ အတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို သာ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္သင့္သည္။                    

—Ref: TOI