ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမရာထူးတိုးမူ၀ါဒမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚ

အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚယူေပးရန္ ၀န္ႀကီးဌာနထံ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတာင္းဆို

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒမ်ား အေပၚ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားေပၚ ေပါက္လ်က္ရွိရာ ၀န္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ေခၚယူေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) က ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ေတာင္းဆိုသည္။

 ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို MIF က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားပါ တန္းစီဇယားႏွင့္အမွတ္ေပးပံုတို႔ကို ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း MTF က ေၾကညာသည္။


‘‘ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေျပာၾကား လာတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ အဓိက အခ်က္ သံုးခ်က္ ေတြ႕ရတယ္။ ရာထူးတိုးေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လုပ္သက္ကို ဦးစားေပးၿပီး စြမ္း ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို ဦးစားေပး ထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရာထူးတိုး ေျပာင္းအမိန္႔စာက တစ္ရက္ တည္းထြက္ေပမယ့္ သြားရတဲ့ေန ရာအနီးအေ၀းအလိုက္ေရာက္တဲ့ အခ်ိန္ကြာတယ္။ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရမယ့္ေနရာကို ေရာက္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းပို႔တဲ့ရက္မွာ လုပ္ သက္ကို စတြက္မယ္ဆိုတာက နစ္နာမႈေတြရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္က ဘာသာရပ္ဌာနမွဴးေတြ နဲ႔ တကၠသိုလ္က အႀကီးအကဲေတြ က လွ်ဳိ႕၀ွက္အမွတ္ေပးရမယ္ဆို တာဟာ တရားမမွ်တမႈေတြ၊ အဂတိမႈေတြေပၚလာႏိုင္တယ္။ အခ်ဳိ႕ဌာနမွဴးေတြက ရင္းႏွီးတဲ့သူ ကို အမွတ္ပိုေပးတာမ်ဳိးေတြရွိ တယ္’’ဟု MTF အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္ ကထိကေဒါက္တာ ေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္ က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခု ႏွစ္ႏို၀င္ဘာလမကုန္မီ တကၠသိုလ္တစ္ခုစီမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုယ္ တိုင္ေရြးခ်ယ္ေသာ ရာထူးတစ္ခု စီအလိုက္ ဆရာ၊ ဆရာမကိုယ္ စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ အေရး ေပၚအစည္းအေ၀းေခၚယူေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာ ေဇာ္မ်ဳိးလိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

 အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ ပါေမာကၡရာထူးမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡရာထူးအထိ ရာထူးတိုး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ား ကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က ၀န္ ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္ (www.moe.gov.mm)တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးဌာန၏ မူ၀ါဒမ်ားအရတြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ပါေမာကၡစသ ျဖင့္ ရာထူးအေပၚမူတည္၍ လုပ္ သက္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္မွတ္၊ ႏွစ္မွတ္၊ သံုး မွတ္စသည္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားေသာ္လည္း သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို အမွတ္၀က္ (၀ဒသမ ၅ မွတ္)သာေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ လုပ္သက္သာ ဦးစားေပးထားၿပီး ဤအခ်က္သည္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သုေတသနလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္စြမ္းအားကို နိမ့္က်သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကေ၀ဖန္အႀကံျပဳသည္ဟုဆိုသည္။

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္းသတင္းေပးပို႔မႈ (Duty Report) ျပဳေသာရက္ႏွင့္ အခ်ိန္အရဦးစား ေပးတန္းစီဇယားသတ္မွတ္ျခင္း သည္လည္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေရာက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ ေသာ ေနရာေဒသ၊ ဌာနမွဴး၏ သေဘာထားႏွင့္ အျခားအေျခအ ေနမ်ားအရ မွ်တမႈမရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

 ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ဌာနမွဴး မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္အႀကီးအကဲ မ်ားက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အမွတ္ေပးျခင္းသည္  မွ်တမႈမရွိ ေသာ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေျခ မခံေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ တစ္ သီးပုဂၢလအမွတ္ေပးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အမွတ္ေပးပံုစံ ျဖစ္ၿပီး ဌာနမွဴးအႀကီးအကဲမ်ား သည္ ၀န္ထမ္းတို႔၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔အမွတ္ေပးျခင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျပဳလုပ္ရန္ လိုေၾကာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက MTFထံ အႀကံျပဳခ်က္ေပးပို႔ထားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒျဖစ္ သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ၊ တကၠသိုလ္ပဋိညာဥ္မ်ားထြက္ ေပၚလာပါက ဆရာ၊ ဆရာမခန္႔ ထားေရး၊ ရာထူးတိုးကိစၥရပ္မ်ား သည္ တကၠသိုလ္တစ္ခုခ်င္းအ လိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား မေပၚေပါက္ႏိုင္ေတာ့ေသာ္ လည္းသံုးႏွစ္ၾကာသည္အထိ ေနာက္ဆက္တြဲဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။