မူဝါဒေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို ဆိုင္းငံ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အကူအညီမ်ား ေျပာင္းလဲေထာက္ပံ့ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္စီစဥ္

 ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးေပး မည့္ မူဝါဒေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ကို ဆိုင္းငံ့ၿပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အကူအညီ မ်ား ေျပာင္းလဲေထာက္ပံ့ရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုး ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ၾသဂုတ္က စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရကို တိုက္႐ိုက္ အကူအညီေပးႏိုင္မည့္ ေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေသာ မူဝါဒေခ်း ေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ေပးအပ္ရန္ကမၻာ့ဘဏ္ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းတုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

မူဝါဒေခ်းေငြသည္ ကမၻာ့ ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ေပးအပ္ ေနသည့္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစား ၁၃ မ်ဳိးတြင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ကိုသာ တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားျဖစ္ကာ အျခား ေသာ ေငြအမ်ဳိးအစားႏွင့္မတူညီ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ရွင္း ျပသည္။

‘‘ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေထာက္ပံ့မႈ ေခ်းေငြေတြ၊ က်န္း မာေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေခ်းေငြ ေတြကေတာ့ ဆက္ေပးေနမွာပါ’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ခြဲျခားဆက္ ဆံမႈမျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမႈေရး ျမႇင့္ တင္ျခင္းႏွင့္ လူတိုင္းအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္ တီးေပးျခင္းဟူေသာ  အေျခခံ တန္ဖုိးစံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား (ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးထား)ပဋိပကၡမ်ား၊ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး ႐ံႈးမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရမႈကို အထူးစိုးရိမ္ျခင္းေၾကာင့္ မူဝါဒေခ်းေငြ အသက္ဝင္မည့္ ေန႔ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ သံုးသပ္ခဲ့သည္ဟု  ေဖာ္ျပထား သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးကပ္ စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံအစိုးရက အေျခအေန မ်ား တည္ၿငိမ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚတြင္လည္း အားတက္မိသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထား သည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားေရး အကူအညီမ်ားကို ခြဲျခား မႈမရွိဘဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား မိမိရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လာ ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစိုးရဘတ္ ဂ်က္ေခ်းေငြ ဆုိင္းငံ့ရျခင္းသည္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားအတြက္ ‘‘အားေပးရာ မေရာက္ဘူး၊ တိုင္းျပည္ကို ပစ္ ပယ္ထားရာေရာက္တယ္’’ဟု ျမန္ မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္ တြင္းအားက ျပည္တြင္းမွာပဲရွိ တယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို ျပန္ႏိႈးဆြသလို ျဖစ္သြားတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။