တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္အထူးကိုယ္စားလွယ္ေတြ႕ဆံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရခုိင္အေရး ေဆြးေႏြး

တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္တ႐ုတ္အထူးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ− တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး)

တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွ ေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥ တာဆြန္ေကာ္ရွန္းကို ေအာက္တို ဘာ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆံု၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥမ်ား     ေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ျဖင့္ သြား၍မရႏိုင္သျဖင့္  တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးေရးသည္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လက္ မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိသည့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ အသင့္ရွိ ေၾကာင္း တပ္ခ်ဳပ္က တ႐ုတ္အ ထူးကိုယ္စားလွယ္အား ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ NCA မထိုးဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည္ဆုိ ေသာ ‘ဝ’လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ႏုိင္ေရး တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္က ၾကားဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေန ျခင္းျဖစ္သည္။

မစၥတာဆြန္ေကာ္ရွန္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ရပ္တည္ ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ခုိင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ခံေၾကာင္း   ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အ လားအလာမ်ားရွိသည္ဟု ယံု ၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္ စြာဆက္ဆံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္ ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရကို ေထာက္ခံၿပီး အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္းပီသစြာျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္ကူညီလုပ္ ေဆာင္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ တကာမ်က္ႏွာစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က မွန္ကန္စြာေထာက္ခံရပ္ တည္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တ႐ုတ္အထူး ကိုယ္စားလွယ္အား  ေျပာၾကား သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာက သိရွိ ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ရခုိင္ေဒသအေျခအေန မွန္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက မွန္ကန္ စြာသိရွိေစရန္ ဝိုင္းဝန္းကူညီလုပ္ ေဆာင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆုိသည္။

More in News Section