အဏၰ၀ါေဒသအပိုင္းအျခားအလုိက္ ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း အစီအစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအဏၰ၀ါကမ္း႐ုိး တန္းတြင္ အဏၰ၀ါေဒသအပုိင္းအ ျခားအလုိက္ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း အစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမာ္လ္ တာႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ၏ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၂၀၁၇ ညီလာခံတြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္။


 ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရသည္ အဏၰ၀ါေဒသအပုိင္းအျခားအ လုိက္ေနရာသတ္မွတ္ျခင္းMarine  Spatial Planning (MSP)အစီအစဥ္ကုိ ယခုႏွစ္မွစတင္၍ ၂၀၂၁ အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၅၊ ၆ ရက္တြင္ ဥေရာပတိုက္ရွိ ေမာ္လ္တာႏိုင္ငံ ၌ျပဳလုပ္ေသာ Our Ocean 2017 တြင္ ကတိျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းကတိျပဳခ်က္အရ ပင္ လယ္ျပင္တြင္ အဏၰ၀ါေဒသအ ပုိင္းအျခားအလုိက္ေနရာသတ္ မွတ္ျခင္းအစီအစဥ္ကုိ သက္ဆုိင္ ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပူးေပါင္းေရးဆြဲ မည္ျဖစ္သည္။

အဏၰ၀ါေဒသအပုိင္းအျခား အလုိက္ေနရာသတ္မွတ္ျခင္း (MSP)အစီအစဥ္သည္ ထိန္းသိမ္း ေရးနယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ ငါး ဖမ္းဆီးရမည့္ဇုန္၊ ဟုိတယ္လုပ္ ငန္း၊ သေဘၤာမ်ားသြားလာသည့္ ေနရာ၊ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး သက္ ဆုိင္ရာဌာနအလုိက္ ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္ေရး အစီအစဥ္ ျဖစ္ သည္။

‘‘အဏၰ၀ါအစိတ္အပုိင္းအ လုိက္သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ သေဘၤာ လမ္းေၾကာင္း၊ ငါးဖမ္းတဲ့ဇုန္၊ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကလည္း ထိန္းသိမ္းေရးေပါ့။ ကုိယ့္အစိတ္ ပုိင္းအလုိက္ထိန္းသိမ္းတာေပါ့။ အဓိကက အဏၰ၀ါေရျပင္မထိခုိက္ ေစဖုိ႔ပဲ’’ ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္း ေရးအဖြဲ႕(WCS)မွ Freshwater and Marine Conservation Coordinator ဦးျမသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္သည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Exclusive Economic Zone- EEZ) စတုရန္းကီလုိမီတာ ၄၈၅,၀၀၀ ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ အျပင္ ျမန္မာ့အဏၰ၀ါျပင္ထိန္း သိမ္းေရးဧရိယာမ်ား (Marine Protected Area) အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းအျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ငါးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေထာက္ပ့ံမႈေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ကုိ မွီခုိေနေသာ ငါး လုပ္ငန္းကုိပါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းတို႔ ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

Top News