ေဘဂ်င္းတြင္ တ႐ုတ္ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံ စတင္က်င္းပ

တ႐ုတ္၏ အႀကီးမားဆံုး ႏုိင္ငံေရး အစည္းအေဝးဟု ဆိုရမည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ညီလာခံကို ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စတင္ က်င္းပေနေၾကာင္း သိရသည္။


ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ ညီလာခံကို တ႐ုတ္သမၼတ စီက်င္းပင္က ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဏာရ ပါတီ၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ေဘဂ်င္း၌ လံုၿခံဳေရးကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ၾကပ္မတ္ထားခဲ့သည္။

ပါတီ၏ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို တစ္ပတ္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဉ္မ်ားကို ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေနရာအတြက္ ပါတီက ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ လာမည့္သက္တမ္း ငါးႏွစ္တာအတြက္ ပါတီလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို စုေပါင္း ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၂ ညီလာခံ အၿပီးတြင္ သမၼတ ျဖစ္လာသည့္ စီသည္ ပါတီအတြင္းပိုင္းတြင္ ဩဇာႀကီးမားစြာ ျဖန္႔က်က္ထားေသာေၾကာင့္ သမၼတအျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ ညီလာခံတြင္ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္စာအတြက္ အစိုးရ မူဝါဒ လမ္းျပေျမပံုသစ္ကိုပါ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံေရး မူဝါဒမ်ားကို အဓိက ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ ေပၚလစ္ျဗဴ႐ို ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုပါ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ၎၏ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ စီက တ႐ုတ္၏ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း ေထာက္ျပသြားၿပီး တ႐ုတ္သည္ ေခတ္သစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ အသြင္အျပင္မ်ားကို ပီျပင္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

ထို႔အျပင္ ၎သမၼတ ျဖစ္လာစဉ္ ကတည္းက ပါတီတြင္းႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္း၌ အဂတိ လုိက္စားသည့္ အရာရွိမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဉ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စီက တင္ျပသြားခဲ့သည္။ 

ေဘဂ်င္းတြင္ ျပည္သူအမ်ားအျပားက ညီလာခံကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း စာတန္းမ်ား ေရးသားခ်ိတ္ဆြဲသလို ပြဲေတာ္မ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့သည့္တိုင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတိႀကီးစြာျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ၾကပ္မတ္ ျမႇင့္တင္ထားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အေရး ေလ့လာသူ အမ်ားအျပားက စီသည္ ယခုညီလာခံ ၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္လည္း ၎၏ သမၼတ ရာထူးကို ခုိင္မာစြာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုယံုၾကည္ၾကည္ မွတ္ခ်က္ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Ref: CNN