ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာပညာသင္ဆု အခြင့္အေရး

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး (Global UGRAD) ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − U.S. Embassy Rangoon)

ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား အေမရိကန္ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တက္ ေရာက္ခြင့္ ပညာသင္ဆု

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရကေပးေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳ တစ္ႏွစ္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေရး (Global Undergra-duate Exchange-Global UGRAD) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးအပ္ ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ ၿပီးသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ သည္။ အခြင့္အလမ္းနည္းပါး သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္း ေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ရန္နဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဆုိင္ ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုရရွိေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသူျဖစ္ရ မည္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ Global UGRAD ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုျဖင့္ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္အ ခါ အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ၊ အဂၤလိပ္စာ အရည္အ ခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ TOEFL ရမွတ္ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ ပညာသင္ယူ ေနစဥ္ တက္ႂကြစြာပါဝင္သင္ယူလို စိတ္ရွိၿပီး လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားရမည္။ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ကို ေကာင္းစြာျပသႏုိင္ရမည့္အ ျပင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ရမည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ားတြင္သာ တက္ ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ဆု ရရွိပါက ခရီးစရိတ္၊ ေက်ာင္းစရိတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ အလံုးစံုကို ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

Global UGRAD ပညာသင္ဆုကို ယခုစတင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္သည္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ျဖစ္သည္။

https://mm.usembassy. gov/wp-content/uploads/ sites/41/Global-UGRAD-application-18-19.pdf တြင္ ေလွ်ာက္လႊာကို ေဒါင္းလုတ္ရယူ ျဖည့့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါစာရြက္ စာတမ္းမ်ား တင္ျပရမည္။ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးကို A4 အရြယ္ အစားစာရြက္ျဖင့္ တင္ျပရမည္။

- လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တကၠ သိုလ္တစ္ခုခု၌ တက္ေရာက္ေန ေၾကာင္း ေက်ာင္းမွထုတ္ေပးေသာ ေထာက္ခံခ်က္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖင့္)

- ပထမႏွစ္ တက္ေရာက္စဥ္ ရရွိ ထားေသာ ဘာသာရပ္အလိုက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ (အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္)

- တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ လက္မွတ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

- မိမိသင္ယူေနေသာ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ဌာနမွ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦး၏ ပညာသင္ဆုရရွိသင့္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ (အဂၤ လိပ္ဘာသာျဖင့္)

- မိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ရင္းႏွီး သူတစ္ဦး၏ ပညာသင္ဆုရရွိသင့္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ (အဂၤ လိပ္ဘာသာျဖင့္)

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ စာရြက္စာ တမ္းအားလံုးကို Rangoon USECA@state.gov သို႔ သတ္ မွတ္ရက္မေက်ာ္မီ အီးေမးလ္ေပး ပို႔ႏုိင္သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ အ မွတ္ (၁၁၀) ရွိ အေမရိကန္သံ႐ံုး ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ လူထုဆက္ဆံ ေရးဌာနသို႔ လူကိုယ္တိုင္သြား ေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

အေသးစိတ္ကို https://mm.usembassy.gov/educa tion/scholarship-programs/ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ DAAD ေဒသ ဆုိင္ရာ႐ံုးတြင္ ေျခာက္လၾကာ အ လုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည့္ ပညာသင္ဆု

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ကာတာ ၿမိဳ႕ရွိ DAAD (ဂ်ာမနီ ပညာေရး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕) ေဒသဆုိင္ရာ႐ံုးတြင္ ေျခာက္လၾကာ အလုပ္သင္အျဖစ္ သြား ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အ ေရးျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ DAAD အဖြဲ႕အစည္းက အာဆီယံေဒသတြင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးက႑ ျမင့္မားေစေရး SHARE ပေရာဂ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၂၀၁၅ မွ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဆီယံေဒသ တြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပညာ ေရးဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိလာေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ ပညာေရးအရည္အေသြး တုိးတက္လာေစရန္၊ ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္အထိ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေစ ရန္ SHARE ပေရာဂ်က္က ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ထိုပေရာဂ်က္အတြင္းအလုပ္သင္အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ DAAD က ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ငန္းမ်ား အကဲျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ DAAD ေဒသဆုိင္ရာ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာေဆြးေႏြးသင္ယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အလုပ္သင္ပညာ ဆုရရွိပါက ဂ်ကာတာတြင္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ အျပည့္အဝရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အ နည္းဆံုး တကၠသိုလ္တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားျဖစ္ ရန္လိုၿပီး ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာ၊ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ဘာ သာရပ္မ်ား သင္ယူေနသူျဖစ္ပါက ဦးစားေပးစဥ္းစားမည္ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္စာ အေရး၊ အေျပာ ႏွစ္ခုစလံုးကို ကြၽမ္းက်င္ရမည္ျဖစ္ ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ား ၏ ဘာသာစကားတစ္ခုခု (သို႔ မဟုတ္) ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို အနည္းငယ္ေလ့လာသိရွိသူျဖစ္ရ မည္။ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို နား လည္ထားရမည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈအားေကာင္းၿပီး အခ်ိန္အတိ အက်အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား mailto:gries@daadjkt.org သို႔ အလုပ္သင္အျဖစ္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ လုိေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ေရးသား ကာ အီးေမးလ္ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ၿပီး အီးေမးလ္ Subject ေနရာ တြင္ SHARE Intern (ေလွ်ာက္ ထားသူ၏ အမည္)ဟု ေရးသားရ မည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးလက္ခံ မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္တြင္ အလုပ္သင္ကာလ စတင္ မည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ကို https:// www.daad.id/en/2017/10/ 10/job-vacancy-intern-for-the-european-union-support-to-higher-educa tion-in-the-asean-region- project-share-at-the-daad- regional-office-jakarta/ တြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။

ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရဘြဲ႕လြန္ပညာသင္ဆု

ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရက ေပးအပ္ေသာ Swiss Government Excellence Scholarships ျဖစ္သည္။ မဟာဘြဲ႕ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ အဆိုပါ ပညာသင္ဆုကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံရွိ တကၠ သိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းမ်ားသာ ပညာသင္ဆု ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆု အျဖစ္ လစဥ္အသံုးစရိတ္၊ က်ဴရွင္ စရိတ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ ေလ ယာဥ္လက္မွတ္ ကုန္က်စရိတ္တို႔ ကို က်ခံေပးမည့္အျပင္ ေနထုိင္ေရးစီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္မည့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာ သင္ကာလ သံုးႏွစ္အထိ ပညာ သင္ဆုပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/en/dokumente/2016/eskas/Myanmar.zip.down load.zip/Myanmar.zip တြင္ ေလွ်ာက္လႊာရယူႏုိင္ၿပီး ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ လမ္း၊ ခေပါင္းလမ္း၊ အမွတ္ (၁၁)  ရွိ ဆြစ္ဇာလန္သံ႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အေသးစိတ္ကို https:// www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/ home/bildung/scholarships- and-grants/swiss-govern ment-excellence-scholar ships-for-foreign-scholars-an. html#2146630976 တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္သည္။