ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ အမ်ိဳးသားမ်ားက ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလြန္ဟုဆို

မိုဘိုင္းဖုန္းအပါအဝင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ယေန႔ကမၻာ၏မရိွမျဖစ္ ျဖစ္လာသည္။(ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

 အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္း ပညာက႑တြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အ မ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ မိုဘိုင္း၊ အင္ တာနက္ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသံုးျပဳ မႈတြင္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လြန္ ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ IREX အဖြဲ႕အစည္း၏စစ္တမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိန္းကေလးမ်ားသည္ အိုင္စီတီႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားအခ်ိန္ ေပးႏုိင္မႈ နည္းပါးေနၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမို ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာခြဲ ျခားဆက္ဆံမႈမျဖစ္ရေလေအာင္ ‘နည္းပညာေခတ္ မိန္းကေလး မ်ား’ အမည္ရွိ ပေရာဂ်က္ကို ၂၀၁၆ တြင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း  ပေရာ ဂ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚစႏၵာခ်စ္ဖို႔က ေျပာသည္။

ေဒသတြင္း ျပန္လည္ေခါင္း ေဆာင္လိုစိတ္ရွိသည့္ အသက္ (၁၆)ႏွစ္မွ (၂၀)အတြင္း မိန္းကေလးမ်ားကို အုိင္စီတီနည္းပညာႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်သည့္စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္  လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အြန္လုိင္းအလုပ္အကိုင္ရွာ ေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု၏စစ္ တမ္းတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူ သံုးသိန္းအနက္ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖုန္းအသံုးျပဳၾကေၾကာင္း၊ က်ား၊ မ အခ်ိဳးအစားအရ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက အင္တာနက္ကို ပိုမိုအသံုးျပဳေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။