အဖဲြ႕ခုနစ္ဖဲြ႕ကို နည္းပညာဆက္ႏႊယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးခ်ယ္

 အဖဲြ႕ ၄၈ ဖဲြ႕ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ နည္းပညာဆက္ ႏႊယ္သည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း ငယ္မ်ားကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ေပးသည့္ Accelerator အစီအ စဥ္တြင္ အဖဲြ႕ခုနစ္ခုကုိ အၿပီး သတ္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ဖန္တီးရာအဖဲြ႕က ေၾကညာသည္။

၂၀၁၇ Accelerator အ တြက္ ေရြးခ်ယ္ခံအဖဲြ႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လူငယ္အဖဲြ႕ငါးဖဲြ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ လူငယ္အဖဲြ႕ ႏွစ္ဖဲြ႕ပါ၀င္ သည္။


Accelerator အစီအစဥ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အဖဲြ႕မ်ားသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ ႏုိင္ရန္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေျခာက္လ ၾကာသင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ားကို လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းခဲြအျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ အစုရွယ္ယာထည့္ ၀င္လုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ ဆက္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

 Accelerator အစီအစဥ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္သည့္ အဖဲြ႕မ်ားသည္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္းျပန္လည္သန္႔စင္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

ဖန္တီးရာအဖဲြ႕သည္ နည္း ပညာဆက္ႏႊယ္သည့္ စြန္႔ဦးတီ ထြင္လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္တြင္ နည္းပညာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ လုပ္ငန္းေလးခု ကုိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏုိင္သည္အထိ ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။