ဧရာဝတီလင္းပိုင္ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ျမဴးေနေသာ လင္းပိုင္တစ္ေကာင္ ဓာတ္ပံု − WCS

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ကို ငါးႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု WCS (ျမန္မာ) မွ Senior Strategy Marine Manager ဦးေက်ာ္ သင္းလတ္က ေျပာသည္။


ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ဧရာဝတီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ကို ၂၀၀၂ ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ကစ၍ အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ ငန္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ သည္။

 အဏၰဝါ ပင္လယ္ျပင္ ထိန္း သိမ္းေရး အစီအစဥ္တြင္ အဏၰဝါ ေဒသအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေနရာ သတ္မွတ္ျခင္း (Marine Spatial Planning)၊ ငါးသယံဇာတ ျပန္ လည္တိုးပြားေစေရး စီမံကိန္း၊ ငါးမန္း၊ ေဝလငါး၊ လိပ္စသည့္ မ်ိဳးတံုးရန္ အႏၲရာယ္ရွိ ပင္လယ္ သတၱဝါမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေရး (Marine Species Conservation) ႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ကို ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္မည္ဟု ဦးေက်ာ္သင္းလတ္ ကေျပာသည္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္း ေရးတြင္ လင္းပိုင္ေကာင္ေရစာ ရင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ပညာေပးႏွင့္ သုေတသနမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တတိယျမစ္က်ဥ္း ထိပ္ျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူ ၿမိဳ႕နယ္မလယ္ရြာမွ ဒုတိယျမစ္ က်ဥ္းထိပ္ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕အထိဧရာဝတီလင္း ပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာတိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ငါးမန္း၊ ေဝလငါး၊ လိပ္စသည့္ မ်ိဳးတုံးရန္အႏၲရာယ္ ရွိ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္လုပ္ ေဆာင္ရန္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေနၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ သည္။

ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္း ေရးႏွင့္ အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္ထိန္း သိမ္းေရးကို ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာမွ ၂၀၂၂ စက္တင္ဘာအထိ ငါး ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည္။