ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာကို သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားနယ္ေျမေဖာ္ေဆာင္မည္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရွားပါး မ်ိဳးစိတ္ေတာ႐ုိင္း တိရစာၦန္မ်ား က်က္စားရာ ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ေဘးမဲ့ေတာကို သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားနယ္ေျမအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ယင္းေဘးမဲ့ ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းလင္း က ေျပာသည္။


ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ရွားပါးမ်ိဳးစိတ္ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆင္၊ ဝက္ဝံစ သည့္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားေပါႂကြယ္ဝ သည့္အျပင္ မၾကာေသးမီက ဟုမၼ လင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိသည့္ အ ႀကီးဆံုးကြၽန္းပင္တည္ရွိျခင္း၊ ငဖဲ လိုဏ္ဂူႏွင့္ ရွမ္းနီ၊ နာဂ၊ ခ်င္းတို႔ ၏ ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား စံုလင္ သျဖင့္ သဘာဝ အေျခခံခရီးသြား နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သည္။

ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာကို သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ ႏိုင္ရန္ ထင္ရွားသည့္ေနရာေဒသ မ်ား စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ေစေရး တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

‘‘သဘာဝအေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေနရာေတြစိစစ္ေန တုန္း။ ဒါေတြစုစည္းၿပီး ဒါေတြရွိ တယ္ဆိုတာ တင္ျပသြားမယ္’’ ဟု ဦးသန္းလင္းကေျပာသည္။

ထမံသီေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိယာ ဧကငါး သိန္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသျဖင့္ ေတာ ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားရွိရာ ေနရာကို ကန္႔သတ္ဧရိယာမ်ား သတ္မွတ္ ကာ ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းစခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္း၊ ကႏူးေလွမ်ားျဖင့္ အပန္းေျဖႏိုင္ျခင္း၊ တိရစာၦန္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈေလ့လာျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ဟုမၼ လင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခႏၲီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အ ၿမဲစိမ္းေတာ၊ ေတာင္ေပၚ သစ္ ေတာျဖစ္သည့္ ထမံသီေတာ႐ိုင္း တိရစာၦန္ ေဘးမဲ့ေတာသည္ ဧရိ ယာ စုစုေပါင္း  ၅၃၁,၄၅၆ ဧက က်ယ္ဝန္းကာ ၁၉၇၄ တြင္ ေဘးမဲ့ ေတာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဆင္၊ ေျပာင္၊ က်ား၊ က်ားသစ္၊ ဆတ္၊ ေတာဝက္၊ ေခ်၊  ဝက္ဝံ၊ ေမ်ာက္၊ ငွက္မ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္က်က္စား သည္။