တစ္ပတ္တာ လႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စုိင္းေဇာ္)

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ

ႏွစ္လခန္႔ ရပ္နားထားေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ ပတ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထဲမွ ထူးျခားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျဖစ္ 7Day News က ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္

ႏွစ္လခန္႔ ရပ္နားၿပီးေနာက္ အစည္းအေ၀းမ်ား ျပန္လည္စတင္သည့္ေန႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ဥကၠ႒မ်ားက သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ႏုိင္ငံ၏လက္ရွိအေျခအေနအရ တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား မယံုၾကည္မႈႏွင့္ သံသယစိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအႏၲရာယ္မ်ားကို စုစည္းညီၫြတ္မႈျဖင့္ ကာကြယ္ရမည္ဟု ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၇ ခုႏွင့္ အဆုိကုိးခု အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ဥကၠ႒က ေျပာသည္။ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ထားသည့္ ေရွးဦး ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုးေအာင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္။

ေရွးဦးကေလးသူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစကာ မူႀကိဳအရြယ္ ကေလးသူငယ္မ်ား မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း တက္ေရာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး ႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ မူႀကိဳပညာေရးဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကုိ သိန္းနီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းခမ္းဦးက တင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးသေဘာတူခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖဲြ႕ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒကို အတည္ျပဳမည္ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က က်န္လႊတ္ေတာ္ မ်ားအားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ သေဘာသက္ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ ဆန္းစစ္သင့္သည္ဟု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။


ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္

ထိုသို႔ အႀကံျပဳသူမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျပင္ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕လည္း ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းစကား ေျပာၾကားခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားအေပၚထားရွိရမည့္ ကတိသစၥာမ်ားကို မေဖာက္မျပန္ဘဲ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈပံုစံေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈကို စီမံကိိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၇၄ မွ စတင္ကာ ဧၿပီ ​၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈပံုစံကုိ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကစတင္ကာ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရန္ တင္ျပသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ သတ္မွတ္မႈသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေရးအတြက္ အေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲမည့္ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈပံုစံသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင္ေျပေရးကုိ အေျခခံသတ္ မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ပေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီမ်ား ရယူရာတြင္ ဘ႑ာႏွစ္မတူညီ၍ ညိႇႏိႈင္းရျခင္း၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပ သည့္ႏွစ္၌ ေနာက္အစိုးရအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ေပးရျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ျဖည့္စြက္ ေငြအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာ ေငြသံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္သြင္းခဲ့ရာ အစိုးရက ျဖည့္စြက္ခြင့္ ျပဳေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂,၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလီယံ ေတာင္းခံ ထားသည္။ ယင္းဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕ ၁၇ ဖဲြ႕က စစ္ေဆးေနၿပီး ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွိေနသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအားျဖည့္ဆည္းရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၂၀၀ ကို ထုတ္ေခ်းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ ျပခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၉

အျပည္ျပည္ဆုိုင္ရာ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသုိလ္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး၊ သာ သနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ အထူးေကာ္မရွင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ေရးဆြဲရာတြင္ ျပင္ပမွ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားကုိလည္း ေခၚယူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လုိ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ၫြန္ၾကားခဲ့သည္။

ေရႊတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ ၁၈၆ ခုက အစုိးရသုိ႔ ေပးသြင္းရန္ ေရႊ ေႂကြးက်န္ ပိႆာ ၁၄၀ ေက်ာ္ရိွေနၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကုမၸဏီ ၁၂၂ ခုကုိ တရားစြဲဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ေႂကြးက်န္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ မုိးထိမိုးမိေဒသ၌ ေရႊသတၱဳအႀကီး စားတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ ေနသည့္ အမ်ိဳးသားႀကီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလည္းပါဝင္ၿပီး ေရႊေႂကြးက်န္ ၅၁ ပိႆာေက်ာ္ရိွ ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ ေရႊ ေႂကြးက်န္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ အတြင္း ေပးသြင္းျခင္းမရိွပါက အေရးယူမည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

သဘာဝသယံဇာတတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမွရရိွသည့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဝင္ေငြမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ားသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြသုိ႔ အလံုးစံုဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရးအစီ အစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ အစိုးရအား တုိက္တြန္းသည့္ အဆိုကုိ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က တင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀

ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့သည္။ လုိင္စင္မရိွဘဲ အမဲလိုက္ ျခင္း၊ အမဲလိုက္ခြင့္စည္းကမ္းခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ မ်ိဳး တံုးအႏၲရာယ္ရိွသျဖင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ စီးပြားေရးအလို႔ငွာ ေမြးျမဴျခင္း၊ သ ဘာဝနယ္ေျမအတြင္း ေရထု၊ ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစျခင္းစသည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားပါဝင္ၿပီး ခ်ိဳး ေဖာက္ပါက သံုးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ အနည္းဆံုး က်ပ္ႏွစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုးငါးသိန္း အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရန္ေရးဆဲြထားသည္။

ထို႔အျပင္ သာမန္ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္း၊ အနာတရျဖစ္ေစ ျခင္း၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ကုိျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ အစိတ္အပုိင္းကိုျဖစ္ ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ လက္ဝယ္ ထားရိွျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လဲႊေျပာင္းျခင္း စသည့္တို႔ျပဳလုပ္ပါက ငါးႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ အနည္းဆံုးက်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၀ သိန္းအထိ ေငြဒဏ္၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ ေၾကာင္းလည္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အရည္အေသြးမီ၊ မမီကုိ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ၾကရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က မွာၾကားသည္။လဟယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ေနာင္က လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ ရွစ္ရြာရိွ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ေမးျမန္းၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ထိုသုိ႔မွာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃

ဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲေရး သတ္မွတ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦး စတင္ေဆြးေႏြးရာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ရွစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မ ေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး တုိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္အမ်ိဳး သားပါတီအမတ္ႏွစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးက ကန္႔ကြက္ကာ တစ္ဦးကအ ႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဘ႑ာေရးႏွစ္သတ္မွတ္ပံုစံ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေရးကုိသာ ဦးစားေပး၍ အျခားက႑မ်ားအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္က ေဆြးေႏြးသည္။ ဒီခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကမူ လက္ရိွက်င့္သံုးေနသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈပံုစံတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ ပံုစံသည္ ႏုိင္ငံတကာအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္သြား ျခင္း၊ မုိးရာသီအတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမႈကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ျခင္း၊ လပတ္အလုိက္ ဘ႑ာေငြသံုးစဲြမႈမ်ား ပို မိုညီၫြတ္မႈရိွလာျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီအလိုက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ မိုးရာသီတြင္ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စတင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး႐ံုးပိတ္ ရက္မ်ား တုိက္ဆိုင္မႈမရိွေတာ့ျခင္း စသည့္ အားသာခ်က္မ်ားရိွေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးသည္။