ျပည္တြင္း ေလာက္ငမႈမရွိသျဖင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမွ Bandwidth ပမာဏ ထပ္တိုးငွားရမ္းမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမ ရိကန္အေျခစိုက္ Intelsat ၿဂိဳဟ္ တုထံမွ Bandwidth ပမာဏ 360 MHz ငွားရမ္းအသံုးျပဳခဲ့ေသာ္ လည္း ေလာက္ငမႈမရွိသျဖင့္ 72 MHz ထပ္မံငွားရမ္းႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ကစတင္၍ C Band ပမာဏ 252 MHz ႏွင့္ KU Band ပမာဏ 108 MHz ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ က ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ အေမရိ ကန္ကုမၸဏီထံမွ ငွားရမ္းအသံုးျပဳ ခဲ့သည္။ ‘‘ႏုိ၀င္ဘာေလာက္မွာ 72 MHz ပမာဏေလာက္ ထပ္ၿပီးယူဖို႔ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္’’ဟု ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ငွားရမ္းထား သည့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း က အဓိက ျပန္လည္ငွားရမ္းအသံုး ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ C Band အတြက္ ငွားရမ္းထားသည့္ ပမာဏအားလံုးကုိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ျပန္လည္ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး KU Band ၏ ပမာဏအားလံုးကိုလည္း ဇန္န၀ါရီတြင္ ငွားရမ္းအသံုးျပဳရန္ ဆက္လက္ကမ္းလွမ္းထားသည္။

ေအာက္တုိဘာအတြင္း KU Band အတြက္ 9MHz ပမာဏရွိ ေသာ အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု ထပ္ မံတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ပမာဏကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ငွားရမ္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦး၀င္းေအာင္က ေျပာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၉ ဇြန္ လတြင္ C Band (432 MHz) ႏွင့္ KU Band (432 MHz) ပါရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးပမာဏ စုစုေပါင္း 864 MHz ကို ၁၅ ႏွစ္ သက္တမ္းအပိုင္ရရွိမည္ျဖစ္ သည္။ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး စနစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံက Intelsat ကုမၸဏီ၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး ငွား ရမ္းခအေနျဖင့္ 1MHz ပမာဏကို ငါးႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁,၂၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳပါက ေဒၚလာ ၁,၃၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အသံုးျပဳလုိပါ က ေဒၚလာ ၁,၅၀၀ က်သင့္မည္ ဟု ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရးဌာနက ၂၀၁၆ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖိုက္ဘာဆက္ ေၾကာင္းမ်ားကို အျပည့္အ၀တည္ ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ကာလ၌ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး စနစ္သည္ အေရးပါသည့္ ဆက္ သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအ ျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။