ေျခာက္လအတြင္း ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီသင္တန္းသား ၁,၀၀၀ခန္႔ သင္ၾကားေပးမည္ဟုဆို

ဒုတိယေျမာက္ ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီသင္တန္းခရီးစဥ္ကို သံုးခြၿမိဳ႕မွ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လေက်ာ္အတြင္း သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ တစ္ေထာင္ခန္႔အား ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳ နည္းမ်ား သင္ၾကားေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴ တာပညာရွင္အသင္း ဥကၠ႒ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။

ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီ နည္းပညာသင္တန္းသည္ တစ္ေနရာတြင္ အခ်ိန္တစ္လခန္႔စခန္းခ်၍ သင္ၾကားေပးၿပီး သင္တန္းဆရာ ငါးဦးႏွင့္အတူကြန္ပ်ဴတာ ၁၈ လံုး ပါဝင္သည္။ ပထမအႀကိမ္ ေရြ႕လ်ားအုိင္စီတီ ခရီးစဥ္ကိုထန္းတ ပင္ၿမိဳ႕နယ္မွ စတင္ၿပီး လူဦးေရ ၇၀၀ ခန္႔ကို အေျခခံအိုင္စီတီပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီသင္တန္းအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကြန္တိန္နာယာဥ္၊ ဆိုလာစနစ္ႏွင့္ အသံုးခ်ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို အလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းတို႔က အရင္းအႏွီး စိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။

‘‘ေရြ႕လ်ားကြန္တိန္နာက စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၈၀၀ ေလာက္ ကုန္က်စရိတ္ရွိပါတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။ သင္ၾကားမႈအပိုင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀ ခန္႔ ကုန္က်စရိတ္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါကုန္က်စရိတ္ကို ကြန္ပ်ဴတာအသင္းႏွစ္ခုက အခ်ိဳးက်ထည့္ဝင္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရွိေသာ္လည္း တစ္ေနရာတြင္ အမ်ားဆံုးသင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ လူဦးေရ ၉၆ ဦးကို ေဒသ တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။

‘‘ဒုတိယေျမာက္ခရီးစဥ္ထဲမွာ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ဘက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းသြားဖို႔ရွိေနတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။ ေရြ႕လ်ားအုိင္စီတီပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံအျပင္ အင္တာနက္စနစ္ကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေရြ႕လ်ားအိုင္စီတီသင္တန္းသည္ နည္းပညာကို စိတ္ဝင္စားေသာ လူငယ္မ်ားသာမက အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုလည္း ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အိုင္စီတီပညာမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည္။ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္သည္ အေျခခံပညာရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါေဒသမ်ားသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ အဆင့္ျမင့္သင္႐ိုးမ်ား သင္ၾကားမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းက ေၾကညာသည္။