မေကြးတိုင္းတြင္ တစ္လအတြင္း မုိဘုိင္းဖုန္းအသံေခၚဆုိမႈမိနစ္သန္း ၃၀ ခန္႔ရိွဟု အူရီးဒူးထုတ္ျပန္

 မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူ မ်ားသည္ တစ္လတာကာလအ တြင္း မိနစ္ေပါင္းသန္း ၃၀ခန္႔ မုိ ဘုိင္းဖုန္းအသံေခၚဆုိမႈျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာအူရီးဒူး၏ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံမေမမ်ိဳးဟန္က ေျပာ သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအ တြင္းရွိ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူအ ေရအတြက္ကုိ အူရီးဒူးက ထုတ္ ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုအတြင္း စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွ ေအာက္ တိုဘာ ၆ ရက္အထိအသံ ေခၚဆုိ မႈမိနစ္သန္း ၃၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။


အူရီးဒူးသည္ ကြန္ရက္တူ မုိ ဘုိင္းဖုန္းလုိင္းအခ်င္းခ်င္း အသံ ေခၚဆုိမႈကုိ တစ္မိနစ္ ၁၀ က်ပ္ ျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာေအာ္ပေရတာမ်ား၏ မုိဘုိင္းဖုန္းလုိင္းကုိ အသံေခၚဆုိ ပါက တစ္မိနစ္ ၂၅ က်ပ္အထိ ေကာက္ခံသည္။

ပုံမွန္အသံေခၚဆုိခ တစ္မိ နစ္ ၂၅ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္တစ္လ အတြင္း မုိဘုိင္းဖုန္းေခၚဆိုခမွက်ပ္သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရရွိေနသည္။ မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးရွိ မုိဘုိင္း ဖုန္းအသုံးျပဳသူအေရအတြက္ မသိရေသးေသာ္လည္း တစ္ႏိုင္ငံ လုံးတြင္ အူရီးဒူးအသုံးျပဳသူ ကုိး သန္းခန္႔ရွိသည္။

  ေအာ္ပေရတာမ်ားအေန ျဖင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံေခၚဆုိခ၏ ရရွိသည့္၀င္ေငြကုိ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေဒသခံ မ်ားကုိယ္စား မုိဘုိင္းဖုန္းတစ္မိ နစ္ေခၚဆုိမႈျပဳလုပ္တုိင္း ေဒသဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအတြက္ တစ္က်ပ္ျပန္လည္ လွဴဒါန္းသည့္ အစီအစဥ္ကုိမေကြး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္ တစ္လအတြင္းအသံေခၚ ဆုိမႈကုိ အူရီးဒူးက ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၿမိဳ႕ျပေဒသရွိ မုိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳ သူတစ္ဦးသည္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္း မွ်က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ အကုန္အ က်ခံ၍ မုိဘုိင္းအင္တာနက္ကုိ အ သုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသ ရွိ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူတစ္ဦး သည္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၂,၅၀၀ အကုန္အက်ခံကာ မုိဘုိင္းဖုန္းအသံ ေခၚဆုိမႈ အသုံးျပဳလ်က္ရွိ သည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာ အူရီးဒူး၏၂၀၁၆ ဒုတိယသုံးလပတ္အတြင္း အသံေခၚဆုိမႈ မိနစ္ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္ပုိင္းသုံးလၾကာ ကာလအတြင္း မုိဘုိင္းဖုန္းအင္ တာနက္အသုံးျပဳမႈ 4000TB (Terabyte)ရွိခဲ့သည္။