မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝမည္

 မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး တာဝါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္း မာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန၊ အားကစားႏွင့္က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အႏွံ႔ ျဖန္႔ေဝမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးအသိပညာေပး လက္ကမ္းစာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝရာတြင္ အေရအတြက္အကန္႔အ သတ္မရွိေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ပမာ ဏအေပၚ မူတည္၍ ေဒသအႏွံ႔ ျဖန္႔ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။


မိုဘိုင္းတာဝါတိုင္မွ ထြက္ရွိ သည့္ လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈႈင္းမ်ား ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္မ်ား ၏က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္သည္ဟု ဆိုကာ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ တာဝါတိုင္ လာေရာက္တည္ ေဆာက္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟု တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီ IGT က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 မုိဘိုင္းတာဝါတိုင္မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္သည့္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ လိႈင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္းမရွိ ေၾကာင္း ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ အစည္း၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုး ကား၍ အသိပညာေပးလက္ကမ္း စာရြက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသံုး ျပဳသည့္ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမွသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ မတ္လ တြင္  ဆက္သြယ္ေရးတာဝါမ်ားမွ ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္မႈကို  ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းတာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္း သည္ လူသားတို႔က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ယံုၾကည္ေနသူအခ်ိဳ႕ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ မိုဘိုင္းတာ ဝါမ်ားမွ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ၌ သတ္မွတ္ထား သည့္ အႏၲရာယ္အဆင့္ရွိ ေရဒီယို လိႈင္းမ်ားထက္ အဆေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းသည္ဟု အထက္ပါဝန္ႀကီးဌာနသံုးခုက ေၾကညာထားသည္။

ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ အ ခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ တာဝါ တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာငွား ရမ္းခအေပၚ မနာလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာေဒသခံမ်ားသည္ လူ ထုက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္သည္ ဟု ယံုၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ တာဝါ တည္ေဆာက္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ပညာေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု တာဝါတည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ေျပာသည္။