နည္းပညာ

e-Government ေဒတာစင္တာကို ကုိရီးယားဘဏ္တစ္ခုက ေငြေထာက္ပံ့ရန္ ေဆြးေႏြး
ႏိုင္ငံတကာတြင္ e-Government ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ျပသထားေသာ ဂရပ္ဖ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − silvertouchinc.com)

အစိုးရသစ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္္ေနသည့္ e-Gover-nment ေဒတာစင္တာကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဘဏ္က ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပံ့ ရန္ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ 

e-Government ေဒတာ စင္တာသည္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထား သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မည္ကို သက္ဆုိင္ ရာဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ 

အစိုးရ ႐ံုးဌာနမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကိုယ္တိုင္ေဒတာ စင္တာမ်ား တည္ေဆာက္အသံုး ျပဳေသာ္လည္း e-Government ေဒတာစင္တာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္အခါ တစ္ေနရာတည္း တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို နည္းစနစ္တူညီစြာ သိမ္းဆည္းအသံုးျပဳ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

e-Government လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အ စည္းအသီးသီး၌ Chief Infor-mation Officer ခန္႔အပ္ရန္၊ Electronic Document Mana-gement System,Government Personnel Management System ႏွင့္ Myanmar UNICODE စနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။ 

e-Government လုပ္ငန္း စဥ္သည္ အစိုးရအဆက္ဆက္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ စီမံကိန္းတြင္ အဓိကက် သည့္ e-Government ပင္မစီမံ ကိန္းသည္ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳရန္ က်န္ရွိေနသည္။ 

လက္ရွိတြင္ e-Govern-ment Portal တစ္ခုကို စီမံကိန္းမူၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အစိုးရႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီတစ္ ခုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ e- Government ပင္မစီမံကိန္းအရ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏွစ္တိုကာလစီမံ ကိန္း၊ အလယ္အလတ္ကာလ စီမံကိန္း၊ ႏွစ္ရွည္ကာလစီမံကိန္း ဟူ၍ သံုးမ်ိဳးပိုင္းျခားထားသည္။ 

e-Government ေဒတာစင္ တာကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီး သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈကာကြယ္ရန္ Backup စနစ္ကို မတူညီေသာ ေနရာမ်ား၌ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္မည္ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။