ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ Online Shopping လုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆုိ

 ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ Online Shopping လုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း (ရန္ကုန္တိုင္း) မန္ေနဂ်ာ ဦးေသာင္းႏုိင္စုိးက ေျပာၾကား သည္။

အဆုိပါ Online Shopping လုပ္ငန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ထံမွာယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားအားအိမ္တုိင္ရာ ေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကုိ ျမန္မာ့ စာတိုက္လုပ္ငန္းအား အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အခုက Online Shopping ေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာခဲ့ၿပီ။ သူ တို႔က Online ကေန အမွာစာေတြ လက္ခံတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့ စာတိုက္ကုိ အပ္တယ္။ ျမန္မာ့ စာတိုက္က ပုိ႔ေပးတယ္’’ ဟု ဦး ေသာင္းႏုိင္စုိးက ေျပာသည္။

ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္း သည္ ယခင္က အဓိကအားျဖင့္ စာအုပ္မ်ား၊ အိမ္သုံးေဆး၀ါးမ်ားသာ ေပးပုိ႔ခဲ့ရၿပီး လူသုံးကုန္ ပစၥည္းေပးပုိ႔မႈ နည္းပါးေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘စာတိုက္လုပ္ငန္းက တိုင္း ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔အတူ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရတာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ စာတိုက္လုပ္ငန္းနဲ႔ Online Shopping ေတြတြဲလုပ္ ေနၿပီ။ ပစၥည္းေတြလည္း ပုိ႔ေနရ ၿပီ’’ ဟု ဦးေသာင္းႏုိင္စုိးက ေျပာ သည္။

Online Shopping လုပ္ ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ ငန္းအျပင္ ပုဂၢလိကပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း ေပးပုိ႔ၾက သည္။

‘‘Deliver နဲ႔က တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ နယ္ေတြ ပုိ႔လုိ႔မရတာရွိတယ္။ စာ တိုက္ကက် တစ္ႏုိင္ငံလုံးပို႔လုိ႔႔ရ တယ္’’ ဟု Online Shopping လုပ္ကုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့စာတိုက္ လုပ္ငန္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ၏အကူအညီျဖင့္ စာ တိုက္ပုံးမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေနသည္။