အိမ္သုတ္ေဆးမ်ား၏ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ လြန္ကဲေန

ေနအိမ္အလွဆင္သုတ္ေဆးမ်ား၏ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈ ပမာဏလြန္ကဲေနေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။

လြန္ကဲေသာ ခဲဓာတ္ပမာဏႏွင့္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျပဳအမူဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သိရသည္။


ျမင့္မားေသာ ခဲဓာတ္ပမာဏႏွင့္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာစနစ္တို႔တြင္ ျပန္မေကာင္းႏိုင္ေသာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ NGOတစ္ခု၏ ေလ့လာမႈအတြင္း ယင္းကဲ့သို႔ ခဲဓာတ္ျမင့္မားစြာပါဝင္သည့္ အိမ္သုတ္ေဆးထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလယ္အလတ္လုပ္ငန္းမ်ားက အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

သုေတသီမ်ားက အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားတြင္ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ခဲဓာတ္ျမင့္မား စြာ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အိႏၵိယ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သစ္ေတာႏွင့္ရာသီဥတုေျပာင္း လဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးထည့္ သံုးႏိုင္သည့္ ခဲဓာတ္ပမာဏကို သတ္မွတ္ေၾကညာေပးထားၿပီး လာ မည့္လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္ အသက္ဝင္မည္ဟု သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ခဲဓာတ္ပါဝင္မႈျမင့္မားေသာ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္သူအမ်ားစုသည္ ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ခဲဓာတ္အေျခခံ အိမ္သုတ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းသြားေသာ ဖုန္မႈန္႔ (သို႔မဟုတ္) ေျမမႈန္႔မ်ားကို စားမိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႐ွဴသြင္းမိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ျမင့္မားေသာခဲဓာတ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တစ္သက္လံုး ခံစားရႏိုင္ၿပီး ကုသ၍ ျပန္မေကာင္းႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။                  

—Ref: TOI