ျမန္မာ့ပင္လယ္လိပ္မ်ားကို အေမရိကန္ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းမည္

မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ ဆုိင္ေနရေသာ ျမန္မာ့အဏၰဝါလိပ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးရန္ပံု ေငြ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပင္လယ္ လိပ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သည္။  အဏၰဝါပင္လယ္ျပင္တြင္ ပင္လယ္လိပ္မ်ားေပါေပါမ်ားမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကုန္းလိပ္ႏွင့္ေရခ်ိဳလိပ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ကို ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားက ျပဳ လုပ္ေနေသာ္လည္း ပင္လယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား နည္းပါးေန၍ ပင္လယ္လိပ္ထိန္းသိမ္းေရး စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 


 ပင္လယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ပထမအဆင့္အ ေနျဖင့္ ထားဝယ္ေလာင္းလံုးကြၽန္း အနီးႏွင့္ ဘိုကေလး ကဒံုကနိတို႔ တြင္ ပင္လယ္လိပ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ သားေဖာက္ျခင္းႏွင့္ လက္ ေတြ႕ေလ့က်င့္ျခင္းကို ေဒသခံမ်ား အား အသိပညာေပးခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI)ျမန္မာႏုိင္ငံ အစီအစဥ္၊ အဏၰဝါထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာၾကား သည္။ 

‘‘အသိပညာေပး သင္တန္း ေလးစလိုက္တာ။ ဒါ အစေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း ဒါကို အေျခခံၿပီး ပင္ လယ္လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးကို က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လုပ္ဖို႔လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ ထြန္းက ေျပာသည္။ 

  ပင္လယ္လိပ္မ်ားသည္ ယခင္က ေပါေပါမ်ားမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားတြင္ မေတာ္တဆဖမ္းဆီးမိၿပီးေနာက္ စားသံုးလုိက္ျခင္း၊ ဥမ်ားစားသံုးျခင္း၊ လိပ္ဥရန္ ေသာင္ရွားပါးလာျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းမ်ိဳးသုဥ္းလာ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ‘‘အရင္ကဆို ဘိုကေလး ဘက္မွာ လိပ္ဥတဲ့ ေသာင္ခုနစ္ခု ရွိတာကေန အခု သံုးခုပဲ က်န္ေတာ့ တယ္။ ဥမရေတာ့ သားေပါက္မရ ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ လိပ္ေကာင္ ေရက တျဖည္းျဖည္းက်လာတယ္။ ငါးဖမ္းပိုက္ထဲ ပါသြားတာတို႔၊ သူ မ်ား သတ္စားတာတို႔လည္းရွိေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ရွားလာတာ’’ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕(ျမန္ မာႏုိင္ငံ အစီအစဥ္)ႏွင့္ လိပ္မ်ိဳး ဆက္ရွင္သန္ေရးအဖြဲ႕မွ လိပ္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္သူ ဦးေက်ာ္ သူေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိပ္ေစာင္း လ်ား၊ ျပင္သာလိပ္၊ လိပ္ေခြး၊ လိပ္ၾကက္တူေရြး၊ လိပ္ေလာင္းဟူ၍ ပင္လယ္လိပ္ငါးမ်ိဳးေနထိုင္က်က္ စားၿပီး ယင္းတို႔သည္ မ်ိဳးသုဥ္းလာသျဖင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ထားသည္။

ပင္လယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္ကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ FFI ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

Top News