၂၀၁၆ တြင္ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

၂၀၁၆ အတြင္း ကမၻာ့ေလထုထဲတြင္ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုက္ ပါဝင္မႈ စံခ်ိန္တင္ျမင့္မားလာသည္ဟု ကမၻာ့မုိးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒအဖြဲ႕ႀကီး(WMO)က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမင့္တက္မႈသည္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ပမာဏထက္ ပိုမ်ားသည္။


လူတို႔၏ ပေယာဂႏွင့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုအျဖစ္အပ်က္ ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းရွစ္သိန္းအတြင္း CO2 ပါဝင္မႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။ ယခုအေျခအေနအတုိင္းဆုိလွ်င္ ကမၻာ့ အပူခ်ိန္ကန္႔သတ္ေရး ျဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

WMO ၏ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕အစီရင္ခံစာကုိ ၅၁ ႏုိင္ငံမွ တုိင္း တာခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ရိွေသာ သုေတသနဌာနမ်ားက ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈျဖစ္ေစေသာ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ (CO2)၊ မီသိန္းႏွင့္ ႏုိက္ထရပ္စ္ေအာက္ ဆုိက္ စေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ တုိင္းတာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ တြင္ ေလထုအတြင္း CO2 ပါဝင္မႈ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းသည္ ၄၀၃ ဒသမ ၃ PPM ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ က ႏႈန္းမွာ ၄၀၀ PPM သာ ရိွခဲ့သည္။‘‘ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေလ့လာေရးကြန္ရက္ထားရိွၿပီး ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အမ်ားဆံုးႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္’’ဟု WMO မွ ကမၻာ့ ေလထုေစာင့္ၾကည့္ေရးအစီအစဥ္ အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာေအာ ဘာနာတာရာဆုိဗာက ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က CO2  ပါဝင္မႈ အမ်ားဆံုးႏႈန္းသည္ ၁၉၉၇-၁၉၉၈အယ္လ္နီညိဳကာလကျဖစ္ၿပီး ၂ ဒသမ ၇ PPM ရိွသည္။ ယခုအခါ ၃ ဒသမ ၃ PPM ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္း ထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားသည္။

အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုသည္ မုိးေခါင္ေရရွားမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းအတြက္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္မ်ား၏ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ စုပ္ ယူႏုိင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစကာ ေလထုအတြင္း ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ ဆုိက္ပါဝင္မႈကုိ မ်ားျပားလာေစသည္။                

—Ref: BBC