၂၀၁၇-၁၈ ေဆာင္းရာသီနဲ႔ လာနီညာျဖစ္စဥ္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ သဘာဝပထဝီဝင္ျဖစ္စဥ္ေတြ

ပစိတ္ဖိတ္သမုဒၵရာဆိုတာ ကမၻာႀကီးေပၚမွာ အႀကီးဆံုးသမုဒၵ ရာေရျပင္ႀကီးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္ လံုး မုန္တိုင္းေတြ ျဖစ္ေနတတ္ တယ္။ ကမၻာ့အပူပိုင္းသမုဒၵရာ ေတြထဲမွာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ ေရျပင္လည္းျဖစ္တယ္။ ပ်မ္းမွ်နဲ႔ တြက္ရင္ေတာင္ တစ္ႏွစ္ကို ၂၉ လံုးျဖစ္တယ္။

မိုးေလဝသဆုိင္ရာ ထူးျခား ခ်က္ေတြ ေျပာရရင္ အမ်ားႀကီး ပါပဲ။ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာဟာ ေတာင္ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ဆိုၿပီး ကမၻာႀကီးရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာ ေရာ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာေရာ ယွဥ္ၿပီးရွိေနတဲ့ ေရျပင္ႀကီးေပၚမွာ ထူးျခားတဲ့ အဏၰဝါေဗဒျဖစ္စဥ္ ေတြ၊ မိုးေလဝသျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ ေရပူစီးေၾကာင္း၊ ေရေအးစီး ေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေအးၿပီးစြတ္စိုတဲ့ ရာသီဥတုမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ လာနီညာျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပူၿပီးေျခာက္ ေသြ႕ေသာ ရာသီဥတုမ်ားကို ျဖစ္ ေစတတ္တဲ့ အယ္လ္နီညိဳျဖစ္စဥ္ ေတြဟာ ေဒသတြင္း ရာသီဥတုကို သာမက ကမၻာ့ရာသီဥတုမ်ားတြင္ ပါ အေရးႀကီးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ရပါတယ္။

ပစိတ္ဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕ ပံုမွန္ သဘာဝျဖစ္စဥ္ေတြ

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕ အီေကြ တာေတာင္ဘက္ျခမ္း (ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ)မွာေရာ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း (ေျမာက္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ) အတြင္းမွာေရာ ေတာင္-ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၂ ဒသမ ၅ ဒီဂရီနဲ႔ ၄၅ ဒီဂရီၾကားရွိ အပူပိုင္းဆက္စပ္ေဒသ (Subtro-pics) ေရျပင္အလယ္မွာ ေလဖိအားမ်ားရပ္ဝန္းႀကီးေတြ အီေကြတာရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို Subtropical Highs လို႔ေခၚၾကတယ္။ ဒီေလဖိအားမ်ားႀကီးေတြရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ကို ေလေတြက ေဝ့ပတ္တိုက္ေနၾကတယ္။ ကမၻာ့ေျမာက္ျခမ္းမွာ နာရီလက္တံလည္တဲ့အတိုင္း တိုက္ခတ္ၾကၿပီး ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ နာရီလက္တံနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဦးတည္ရာဘက္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေလဖိအားမ်ား ရပ္ ဝန္းျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ ကမၻာ့ ေတာင္ဘက္ျခမ္း မွာေရာ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာေရာ ေလ ေတြဟာ ဗဟိုခ်က္မွ အျပင္ဘက္ ကို ခြဲျဖာထြက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေလဖိအားမ်ား ရပ္ ဝန္းႀကီးမ်ား တည္ရွိရာ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာႀကီးရဲ႕ ေတာင္ဘက္ ျခမ္းမွာေရာ၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ေရာ သမုဒၵရာႀကီးရဲ႕ အလယ္ဗဟုိ မွာ တိမ္မ်ားကင္းစင္ၿပီး ရာသီ ဥတု ၾကည္လင္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အဲဒီေလဖိအားမ်ား ရပ္ဝန္းႀကီးမ်ားကို လွည့္ပတ္ တိုက္ခတ္ေနၾကတဲ့ ေလေတြမွာ ဒီလိုထူးျခားခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ေလေတြ ဟာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အၿမဲတိုက္ ခတ္ေနတယ္။ ႏွစ္အခ်က္က တိုက္ခတ္ေနတဲ့ ေလေတြဟာ ေလတိုက္ႏႈန္း အတက္အက် အလြန္နည္းၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္း အလြန္မွန္ကန္ၾကတယ္။ ေနာက္ ၿပီး ေလဦးတည္တိုက္ခတ္ရာ အရပ္ကလည္း အေျပာင္းအလဲ အလြန္နည္းၿပီး ေလေၾကာင္း အလြန္မွန္ကန္ၾကတယ္။

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕ ေျပာင္းလဲ လာရတဲ့ ပထဝီဝင္အေနအထား ေတြ

အဲဒီအခ်က္ေတြ အေပၚမွာ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အတြင္းမွာ အဏၰဝါျပင္အေပၚမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာၾကရ ပါတယ္။ ပထမဆံုးအခ်က္က ေတာ့ ေလဖိအားမ်ား ရပ္ဝန္းႀကီး မ်ားကို  အၿမဲပတ္တိုက္ေနတဲ့ ေလစီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အီ ေကြတာရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီ မွာ ေရမ်က္ႏွာျပင္အနီး အေရွ႕ ဘက္မွ အေနာက္ဘက္ကို အၿမဲ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ အေရွ႕ေျမာက္ ေလမ်ားနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ေလမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေလစီး ေၾကာင္းရဲ႕ အဆက္မျပတ္ ေအာက္ခံေရျပင္ကို ပြတ္တိုက္ဆြဲ ငင္ေနမႈေၾကာင့္ ေရျပင္အေပၚ အီေကြတာရဲ႕ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ စီမွာ အေရွ႕က အေနာက္ကိုစီး ဆင္းေနတဲ့ ေျမာက္အီေကြတာ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ေတာင္အီေကြ တာေရစီးေၾကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚ လာေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစိ ဖိတ္သမုဒၵရာႀကီးရဲ႕ အေပၚယံ ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ အေရွ႕ ဘက္မွ အေနာက္ဘက္ကို အဆက္မျပတ္ စီးဆင္းေနတဲ့ အီေကြတာေရစီးေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာႀကီးရဲ႕ အေပၚယံ ေရေႏြးေတြဟာ အေရွ႕ ဘက္မွ အေနာက္ဘက္ကို သြား ေရာက္စုပံုလာေစပါတယ္။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ႀကီးရဲ႕ အေပၚယံအလႊာမွာ ေရ ေႏြးေတြဟာ အေနာက္ဘက္ကို စုပံုလာမႈေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္ က ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ဟာ အေရွ႕ဘက္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ ထက္ ႏွစ္ေပခန္႔ ပိုျမင့္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေပၚယံေရေႏြးအလႊာဟာ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ အေတာ္နက္တဲ့အထိရွိေနေပမယ့္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာေတာ့ အေပၚယံေရေႏြးအလႊာဟာ အနက္တိမ္တိမ္ေလးသာ ရွိပါတယ္။

ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ရာသီဥတုအေနအထားေတြ

ဒီေနရာမွာ အေပၚယံေရ ေႏြးအလႊာ အေရွ႕-အေနာက္ အျမင့္နဲ႔ အနက္မတူညီမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အရာေတြထဲမွာ အဏၰဝါနဲ႔ ေလထု အျပန္အလွန္ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမႈမွတစ္ ဆင့္ ရာသီဥတုပံုစံအခ်က္ေတြ ဟာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာကို ထူးျခား ေစပါတယ္။ ပထမဆံုးအခ်က္ ကေတာ့ ေရဟာ ျမင့္ရာမွနိမ့္ရာ သို႔ စီးဆင္းတတ္တဲ့သဘာဝ ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ ပိုျမင့္ေနတဲ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္းက ေရေႏြး ေတြဟာ အေရွ႕ဘက္ကို ျပန္ လည္စီးဆင္းေစတဲ့အတြက္ အီ ေကြတာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ေျမာက္အီေကြတာ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ေတာင္အီေကြ တာ ေရစီးေၾကာင္းတို႔ရဲ႕အၾကား အီေကြတာ ရပ္ဝန္းေပၚမွာ အေနာက္ဘက္မွ အေရွ႕ဘက္ကို ျပန္စီးဆင္းေနတဲ့ ေရေႏြးတန္ျပန္ ေရစီးေၾကာင္း (Equatorial Counter Warm Current) ကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ပံုမွန္ အားျဖင့္ ဒီတန္ျပန္ေရစီးေၾကာင္း ဟာ အားေကာင္းတဲ့ အီေကြတာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားရဲ႕ ဆန္႔က်င္ ဟန္႔တားမႈေၾကာင့္ သမုဒၵရာ အေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာပဲ ကန္႔ သတ္တည္ရွိေနၾကရပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အေပၚယံ ေရေႏြးလႊာ ပိုမိုနက္တဲ့အထိရွိေန တဲ့ အေနာက္ဘက္ျခမ္းဟာ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းထက္ ေရေငြ႕ျပန္ မႈ ပိုေကာင္းတဲ့အတြက္ တိမ္ေတြ၊ မုန္တိုင္းေတြ၊ မိုးရြာသြန္းမႈျဖစ္စဥ္ ေတြ ပိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ တတိ ယအခ်က္ကေတာ့ အေရွ႕ဘက္ ျခမ္းမွာ အေပၚယံ ေရေႏြးလႊာဟာ အနက္တိမ္တိမ္ေလးသာ ရွိတဲ့ အတြက္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာ အနက္ပိုင္းမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ေအာက္ခံေရေအးေတြဟာ အထက္အေပၚကို တက္လာၾက ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရွ႕ဘက္ ျခမ္းမွာ ေရအေပၚယံ ထိုးထြက္ ေပါက္ (Upwelling)ေတြ ရွိလာ ေစပါတယ္။ ေအာက္အနက္ပိုင္း မွ ေရေအးမ်ားဟာ အေပၚယံေရ မ်က္ႏွာျပင္ကိုက်ေတာ့ ငါးသတၱဝါ ေတြအတြက္ အစာခ်က္လုပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ ဓာတုပစၥည္းေတြ သယ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ ဒီဓာ တုပစၥည္းေတြဟာ အထက္မ်က္ ႏွာျပင္ကို ေရာက္ေလ ေနေရာင္ ျခည္ကို ပိုမိုရရွိေလျဖစ္လာရ ေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ ဓာတ္ျပဳ မႈ (Photosynthesis) နည္းနဲ႔ ဓာတ္ျပဳၾကေတာ့ ငါးစာေတြ အေျမာက္အျမား ထြက္လာပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ေရျပင္ ဟာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အႀကီး အက်ယ္လုပ္တဲ့ ေဒသျဖစ္လာၿပီး ကမၻာေက်ာ္ ငါးေသတၱာျပဳလုပ္ တဲ့ Sardines အမ်ဳိးအစားငါးေတြ အမ်ားဆံုး ဖမ္းယူရရွိတဲ့ ေဒသ ျဖစ္လာပါတယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ ေတာင္ အေမရိကတိုက္ရဲ႕ အေနာက္ ဘက္ကမ္းေျခႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အီေကြေဒါနဲ႔ ပီ႐ူး ႏိုင္ငံေတြဟာ ငါးလုပ္ငန္း အႀကီး အက်ယ္လုပ္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။

အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာရဲ႕အစ ပီ႐ူး၊ အီေကြေဒါတံငါသည္မ်ားက

ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း အႀကီး အက်ယ္ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ ေတာင္ အေမရိကတိုက္အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ပီ႐ူးနဲ႔ အီေကြေဒါႏိုင္ငံမွ တံငါ သည္မ်ားဟာ ငါးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ဆုိသလို ဆာဒင္းငါးေတြ လံုးဝ ဖမ္းမရေလာက္ေအာင္ ငါးေတြ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားၾက တာကို ေတြ႕ၾကရတယ္။ အဲဒီလို ႏွစ္မ်ဳိးဆိုရင္ ငါးလုပ္ငန္းဟာ အႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းသြားၿပီး ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဂ်ီဒီပီကိုလည္း မ်ား စြာထိခိုက္ေစတာကို ေတြ႕ၾကရ တယ္။ ဒီလိုေတြျဖစ္တတ္တာကို ၁၅ ရာစုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက မွတ္တမ္းျပဳ ထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီ ျဖစ္စဥ္ဟာ အေၾကာင္းရွာမရဘဲ ရွိေနခဲ့ရာမွ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ေရာက္ ေတာ့မွ အားအလြန္ေကာင္းတဲ့ အယ္လ္နီညိဳျဖစ္ခဲ့ရာမွ ဒါဟာ အယ္လ္နီညိဳလို႔ေခၚတဲ့ ေရေႏြးစီး ေၾကာင္းေတြ တိုးဝင္လာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္ဆိုတာကို သိလာၾကရ ပါတယ္။

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာရဲ႕သဘာဝ

သာမန္အားျဖင့္ ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာရဲ႕ အီေကြတာရပ္ဝန္း ေဒသဟာ အေနာက္ဘက္မွာ  ေရေႏြးမ်ားရွိေနၿပီး အေရွ႕ဘက္ မွာ ေရေအးမ်ားရွိေနပါတယ္။ ပံု မွန္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မွာ ေရေႏြးနဲ႔ေရ ေအးတို႔ဟာ အေနာက္ဘက္နဲ႔ အေရွ႕ဘက္ သီးသန္႔စီ တည္ရွိေန ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ငါးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ဆိုသလို အေရွ႕ေျမာက္ ကုန္သည္ေလေတြနဲ႔ အေရွ႕ ေတာင္ကုန္သည္ေလေတြ အား ေလ်ာ့သြားရာမွ အီေကြတာေတာင္ ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္မွာရွိၾကတဲ့ အီေကြတာ ေရစီးေၾကာင္းမ်ားပါ အားနည္း ေလ်ာ့က်သြားေစပါ တယ္။ ဒီအခါ အေနာက္ဘက္မွာ ကန္႔ သတ္တည္ရွိေနခဲ့တဲ့ အီေကြတာ တန္ျပန္ ေရေႏြးစီးေၾကာင္းဟာ အေနာက္ဘက္မွ အေရွ႕ဘက္သို႔ တျဖည္းျဖည္း တိုးလာမႈေၾကာင့္ ခရစၥမတ္ ကာလခန္႔တြင္ အီေကြေဒါ၊ ပီ႐ူးကမ္းေျခကို ေရာက္ရွိလာတဲ့အထိျဖစ္လာခဲ့ရင္ အဲဒါကိုအယ္လ္နီညိဳလို႔ ေခၚတြင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေနာက္ဘက္မွ ေရေႏြးမ်ား အေရွ႕ဘက္အထိ ေရာက္ရွိသြားျခင္းကို အယ္လ္နီညိဳလို႔ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အေရွ႕ဘက္မွ ေရေအးမ်ားဟာ အေနာက္ဘက္ေရာက္တဲ့ အထိ တိုးဝင္ လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ကို အယ္လ္နီညိဳနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနနဲ႔ လာနီညာလို႔ေခၚပါတယ္။

အယ္လ္နီညိဳနဲ႔ လာနီညာရာသီ ဥတု

အားေကာင္းတဲ့ အယ္လ္နီ ညိဳ၊ လာနီညာ ရာသီဥတုျဖစ္ခဲ့ရင္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်၊ အေမရိကနဲ႔ အာရွ တိုက္သာမက အာဖရိကတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားပါ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုက ပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ရာသီဥတုကို ျဖစ္ ေစတတ္ၿပီး လာနီညာရာသီဥတု က ေအးၿပီး စြတ္စိုတဲ့ ရာသီဥတု ကို ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အယ္လ္နီ ညိဳ၊ လာနီညာ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ မ်ားဟာ အားအေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ဟာ ဒီဇင္ဘာ ခရစ္စမတ္ကာလ ျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁၂ လမွ ၁၈ လအထိ ၾကာျမင့္တတ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာျဖစ္စဥ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ဟာ ဧရိယာအားျဖင့္ က်ယ္ဝန္း ၿပီး အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၾကာ ျမင့္ေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈ ႀကီးမားေစေလ့ရွိပါတယ္။

အားေကာင္းတဲ့ အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာျဖစ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္

အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာ ျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ႕ ဇာတိေဒသ (Home of El Nino/ La Nina) ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ မိုင္ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာေဝးတဲ့ ေတာင္ အေမရိကတိုက္ အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသမွာရွိတဲ့ အီ ေကြေဒါနဲ႔ ပီ႐ူးႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အင္အား အနည္းငယ္၊ အားအသင့္အတင့္ သာရွိတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သိသာထင္ရွား တဲ့ သက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္း တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အား ေကာင္းတဲ့ အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီ ညာျဖစ္ပါက ထိခိုက္မႈမ်ားျပား တတ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ ဘာလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအထိ ၁၉ လၾကာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့  ရာစု ႏွစ္ရဲ႕ အယ္လ္နီညိဳေၾကာင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရတဲ့ ထိခိုက္မႈမ်ားကေတာ့ (၁) အပူ ခ်ိန္မ်ား စံခ်ိန္တင္ေအာင္ျမင့္ တက္ျခင္း၊ (၂) မိုးမ်ား စံခ်ိန္တင္ ေအာင္ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ (၃) စိုက္ ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား အထြက္ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းျခင္း၊ (၄) ဗိုင္းရပ္စ္ အသစ္ေရာဂါမ်ား ႀကံဳေတြ႕ျခင္း၊ (၅) ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈ ႀကံဳ ေတြ႕ရျခင္း၊ (၆) မီးေလာင္မႈမ်ား စံခ်ိန္တင္ေအာင္ ျမင့္တက္ျခင္း စတာေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အလားတူပဲ လာနီညာရာသီ ဥတုေၾကာင့္ အပူခ်ိန္မ်ား က် ဆင္းၿပီး မိုးမ်ား တိုးေစတတ္တာ ေၾကာင့္ ေဆာင္းဦးရာသီ၊ ေဆာင္း ရာသီမ်ားမွာ ေအးၿပီး စြတ္စိုတဲ့ ရာသီဥတုအျပင္ အေအးလိႈင္း ဒဏ္ကိုပါ ႀကံဳေတြ႕ေစရတတ္ပါ တယ္။ မုန္တုိင္းရာသီတြင္ မုန္ တိုင္းမ်ား အျဖစ္မ်ားသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း မုန္တုိင္းဝင္ တတ္ပါတယ္။ အပ်က္အစီး၊ အေသအေပ်ာက္မ်ားတဲ့ ပုသိမ္ မုန္တိုင္း (၁၉၇၅) နဲ႔ နာဂစ္မုန္တိုင္း (၂၀၀၈)တို႔ဟာ လာနီညာႏွစ္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိုးမ်ားမႈေၾကာင့္ မုိးရာသီမွာ ေျမၿပိဳျခင္း၊ ကမ္းပါး ၿပိဳျခင္း၊ ေတာင္က်ေရက်ဆင္း ျခင္း၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေရႀကီးျခင္း တို႔အျပင္ ျမစ္ေရႀကီးျခင္းတို႔ကိုပါ ႀကံဳေတြ႕ ေစရတတ္ပါတယ္။

အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာ ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရးအစီအစဥ္

ယခင္ငါးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္ ျဖစ္တတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ဟာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ေၾကာင့္ ၂ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဆိုသလို အျဖစ္မ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေရွ႕  ပိုင္း အီေကြတာရပ္ဝန္းေဒသမွာ အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာ ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး ဧရိယာမ်ား အျဖစ္ Nino 1, Nino 2, Nino 3 နဲ႔ Nino 4 ဆိုၿပီး ဧရိယာ ေလး ေနရာ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဧရိယာ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ပင္လယ္ေရမ်က္ ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ပံုမွန္မွ ကြာျခား ခ်က္ (Sea Surface Temperat -ure Anomaly-SSTA)တို႔ကို တိုင္းတာေစာင့္ၾကည့္ရပါတယ္။ သာမန္အားျဖင့္ SSTA ဟာ -0.5  ံံC မွ +0.5  ံံC အတြင္းရွိ ပါက ၾကားေနႏွစ္၊ +0.5  ံံC ထက္ေက်ာ္ပါက အယ္လ္နီညိဳ ႏွစ္၊ -0.5  ံံC ေအာက္ ေလ်ာ့ပါ က လာနီညာႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ ေလ့ရွိပါတယ္။

၂၀၁၇-၁၈ လာနီညာႏွစ္

အယ္လ္နီညိဳ၊ လာနီညာ ေစာင့္ၾကည့္ ဧရိယာတြင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာမွစတင္ကာ SSTA မ်ားဟာ ပံုမွန္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇- ၁၈ ေဆာင္းဦးရာသီနဲ႔ ေဆာင္း ရာသီကာလဟာ လာနီညာျဖစ္ဖို႔ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေသခ်ာမႈရွိေနၿပီလို႔ ဆိုပါ တယ္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ SSTA အနည္းဆံုး -0.2  ံံC မွ -1.4  ံံC အထိရွိေနပါတယ္။ မၾကာမီ လာနီညာျဖစ္ဖို႔ အလား အလာရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဧရိ ယာ ေလးခုစလံုးမွာ SSTA ဟာ -0.5  ံံC ေက်ာ္တာနဲ႔ လာနီညာ ႏွစ္ ေၾကညာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ေလာေလာဆယ္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလံုးမွာ ေဆာင္းေလေအးမ်ား တိုက္ခတ္ ျခင္းေၾကာင့္ နံနက္ခင္းတြင္ ျမဴ က်ျခင္း၊ နံနက္နဲ႔ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ား တြင္ အေအးဓာတ္ရရွိေနျခင္း၊ မုိး မ်ား မျပတ္ရြာေနျခင္း စတဲ့ လာနီ ညာရဲ႕ အမွတ္လကၡဏာရာသီျဖစ္ စဥ္မ်ား စတင္ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဒီႏွစ္အတြင္း လာနီညာျဖစ္၊ မျဖစ္ဆိုတာကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ သိရွိႏုိင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ ေနပါလိမ့္မယ္ဆိုတာကို အသိေပး ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။

Top News