ကမၻာ့ဖလားပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ ကြာတားအဆင့္တြင္ ျမန္မာအသင္း ထိုင္းကို႐ႈံး

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေနသည့္ ၂၀၁၇ ကမၻာ့ဖလား ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ ကြာတားအ ဆင့္တြင္ ျမန္မာအသင္းက ထိုင္း အသင္းကို ႏွစ္ပြဲျပတ္ျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္က က်င္းပ သည့္ သံုးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲ ကြာ တားအဆင့္တြင္ ျမန္မာအသင္း က ထိုင္းအသင္းကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲတက္ ေရာက္ခြင့္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာ္လည္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ပြဲစဥ္မ်ား ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ သည္။


ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ သံုးေယာက္ တြဲၿပိဳင္ပြဲတစ္မ်ိဳးတည္းသာ ထည့္ သြင္းက်င္းပၿပီး အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးၿပိဳင္ပြဲႏွစ္ခုပါဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာအသင္းသည္ အမ်ိဳးသား ၿပိဳင္ပြဲ၌သာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဖလားပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုခြဲေဝမႈအရ ျမန္မာအ သင္းသည္ အုပ္စု(ခ)တြင္ မေလး ရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ႏွင့္ က် ေရာက္ခဲ့သည္။ အုပ္စုအဆင့္တြင္ ျမန္မာအသင္းသည္ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္အသင္းကို အႏုိင္ရေသာ္ လည္း မေလးရွားအသင္းကို ႐ႈံး နိမ့္သျဖင့္ အုပ္စုဒုတိယေနရာျဖင့္ ကြာတားအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။

 ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအ သင္းသည္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ပြဲစဥ္မ်ားအျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ ႏွင့္ ၅ ရက္တုိ႔တြင္ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။