ျမန္မာျပည္သူ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အင္တာနက္ အသုံးမျပဳႏုိင္ဟု ဟြာေ၀းထုတ္ျပန္

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္ သြယ္ေရးက႑၌ ကြာဟခ်က္အ လြန္မ်ားျပားေနၿပီး ျပည္သူ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အင္တာနက္အ သုံးမျပဳႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဆက္ သြယ္ေရးကုမၸဏီ ဟြာေ၀း၏ အစီ ရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G  ကြန္ရက္သည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သာ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ အေနအ ထားျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆-၁၇ လူမႈအက်ဳိးျပဳအစီရင္ခံစာတြင္ ဟြာ ေ၀းကေဖာ္ျပသည္။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသုံး ျပဳႏုိင္သည့္ ပမာဏ (Bandwidth)သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က အဆေပါင္း တစ္ေထာင္တြင္ တစ္ဆခန္႔သာရွိေၾကာင္း ဟြာေ၀း က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တယ္လီကြန္း ပင္မစီမံကိန္းအရ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ ၉၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း အင္တာနက္အသုံးျပဳလာႏုိင္ မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ အလားတူ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ့လူဦး ေရ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္ႏႈန္း ျမင့္အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏုိင္ မည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္း သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရသည္ ၅၃ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္ သည္။

လက္ရွိတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းခ်ထားသည့္ အေရအတြက္သည္ သန္း ၅၀ ခန္႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မုိဘုိင္း ဖုန္းအသုံးျပဳသူ သန္း ၃၀ ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္းသည္။

မိုဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳသူအား လုံး၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ သည္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အ သုံးျပဳေနၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ လစဥ္မုိဘုိင္းအင္တာနက္ကြန္ရက္ကို 3G ပမာဏခန္႔ ၀င္ေရာက္အ သုံးျပဳေနေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တယ္လီေနာက ေၾကညာသည္။