အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက့ဲသုိ႔ ရင္သားမ်ိဳးမရွိေသာ္ လည္း ၎တို႔တြင္ ေသးငယ္ေသာ ရင္သားတစ္သွ်ဴးပမာဏ ပါရွိ သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ရင္သားမ်ားသည္ အပ်ိဳေဖာ္မ၀င္မီ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ရင္သားမ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ ယင္းတစ္သွ်ဴး ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာ ျခင္းမရွိေပ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ရင္သားကင္ဆာတစ္သွ်ဴးပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားလည္း ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ ႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ ရင္သားကင္ဆာ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတိုင္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိ႔ထုတ္လုပ္ေသာ၊ ႏုိ႔သုိေလွာင္ေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈသည္ အလြန္ရွားပါးေသာ အေျခ အေနျဖစ္သည္။


(၃၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြား မႈ အလြန္နည္းပါးၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား အသက္ႀကီးလာေလ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ပုိမ်ားေလေလျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ား က ေဖာ္ျပသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အသက္(၆၀)ႏွစ္အထက္ အရြယ္မ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာကုိ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးကုိပင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳၿပီး ႐ုပ္ ပုိင္းဆုိင္ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ရင္သားမ်ားကုိ X-rays ျဖင့္ ပုံေဖာ္စစ္ေဆးျခင္း၊ အသားစထုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ား ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားပါက အမ်ိဳးသမီးေရာဂါသည္မ်ားကုိ ကုသေသာနည္းလမ္းမ်ားပင္ အသုံးျပဳသည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားတြင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကု သျခင္း၊ ဓာတုကုထုံးျဖင့္ ကုသျခင္း၊ ဇီ၀ကုထုံးျဖင့္ ကုသျခင္း၊ ေဟာ္ မုန္းကုထုံးျဖင့္ ကုသျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံးသည္။

သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ပုိ၍ ေဟာ္မုန္းကုထုံးျဖင့္ ကုသ၍အဆင္ေျပသည္။ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါ သည္ အမ်ားစုသည္ ေဟာ္မုန္းကုထုံးျဖင့္ ကုသပါကပုိ၍ အဆင္ေျပသည္။

ေရာဂါေစာေစာပုိင္းအဆင့္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသ ေလ့မရွိဘဲ အက်ိတ္ႀကီးလာမွသာ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကုိ သတိထားမိလာႏုိင္သည္။

- ခ်ိဳင္းေအာက္ (သုိ႔မဟုတ္) ရင္သားတြင္ အက်ိတ္ထြက္လာျခင္း (ယင္းအက်ိတ္မ်ားသည္ နာက်င္မႈမရွိျဖစ္ေနေလ့ရွိသည္။)

- ခ်ိဳင္းၾကားေနရာ ေရာင္ရမ္းျခင္း

- ရင္သားနာက်င္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေပ်ာ့လာျခင္း (အက်ိတ္မ်ားနာ က်င္မႈမရွိေသာ္လည္း ရင္သားနာက်င္ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ေပ်ာ့လာ ျခင္းသည္ ရင္သားကင္ဆာလကၡဏာျဖစ္ႏုိင္သည္။)

- အက်ိတ္ျဖစ္ေနသည္ကုိ မျမင္ရ၊ မခံစားရဘဲ ရင္သားျပားလာ ျခင္း

- ရင္သားပုံသဏၭာန္ႏွင့္အရြယ္အစားေျပာင္းလဲျခင္း၊ အနီေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္အျဖစ္ အေရျပားအေရာင္ ေျပာင္းလဲျခင္း

- ႏုိ႔သီးေခါင္းတြင္ ယားယံျခင္း၊ အဖုထြက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ အေျပာင္းအ လဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း

- ႏုိ႔သီးေခါင္းမွ ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ အရည္မ်ားထြက္ျခင္း (ေသြးေရာင္ (သုိ႔မဟုတ္) အျခားအေရာင္)

- ရင္သားေပၚရွိေနရာတစ္ေနရာသည္ အျခားေသာရင္သားေနရာ မ်ားႏွင့္ သိသိသာသာ ကြာျခားေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားရသည့္ အ ေၾကာင္းရင္းကုိ မသိရေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ႏွင့္ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ား က ေဖာ္ျပသည္။                          

—Ref: www.cancer.org