ေမာင္ေတာေဒသကြင္းဆင္းကူညီရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္၄၀ဦးကုိ ယခုလအတြင္းေစလႊတ္မည္

 ေမာင္ေတာေဒသေက်း ရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ လုပ္အား ေပးရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလူငယ္ ၄၀ ဦးပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕ကုိ ယခုလ အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ပထမ ဆုံးေစလႊတ္မည္ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးကေျပာ သည္။

ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေစတ နာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ားေစလႊတ္ ရန္ လူငယ္ပထမအဖြဲ႕ကုိရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္၊ ၇ ရက္ တြင္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ကာ ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ ေတြသုိ႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ေမာင္ ေတာေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္း၍ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘ပထမအသုတ္မွာ အခုသင္ တန္းမွာေတာ့ ၈၀ ေလာက္ေပါ့။ အဲဒီအထဲကမွ ေလးဆယ္ေလာက္ လႊတ္မွာေပါ့။ သင္တန္းကေတာ့ လူငယ္ေတြအျပင္ တျခားဒီလုပ္ ငန္းထဲမွာ ပါ၀င္မယ့္ သိသင့္သိ ထိုက္တဲ့သူေတြပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က သင္တန္းေပးလုိက္တာ’’ ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးက ေျပာသည္။

သင္တန္းတြင္ ေစတနာ့၀န္ ထမ္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေစာင့္ထိန္း ရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံ တကာကခ်မွတ္ထားသည့္မူမ်ား၊ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား ပို႔ခ်ေပးေၾကာင္း ၎ ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာ မႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပး ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းမ်ား အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပုိမို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံမွ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီ စဥ္ထားသည္။

UEHRD ေစတနာ့၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ား လုပ္အားေပးအစီအ စဥ္ဒုတိယအဖြဲ႕ကုိယခုလ ၂၅ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယ အဖြဲ႕ကုိ ဒီဇင္ဘာတြင္လည္း ေကာင္း ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ရာ ပါ၀င္လုိေသာ လူငယ္မ်ားသည္ UEHRD -Youth Volunteers Program facebook စာမ်က္ႏွာ သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။ ေစတ နာ့၀န္ထမ္းလူငယ္မ်ားလုပ္အား ေပးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လုိသူ မ်ားသည္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ထား သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ေမာင္ေတာ ေဒသခရီးစဥ္တြင္ စစ္ေတြေလ ဆိပ္၌ အကူအညီေပးေရးလုပ္ ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္မည့္ လူငယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာ ေထာက္ပံ့ ေရးပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ရာ၌ လုိ အပ္သည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ အမွန္ တကယ္ေရာက္ရွိရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာတြင္ နား လည္မႈမလြဲေစလုိရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးေဆာင္ ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။