ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ား

ေဆးပညာဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္ေပါင္းစုံလင္စြာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ သိသိသာသာ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားတြင္ ေသြးခဲမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေသြးထြက္လြန္ျခင္း၊ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈ ရာႏႈန္းျပည့္မၿပီးျပတ္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုး၀င္ျခင္း၊ သားအိမ္ေခါင္းႏွင့္ အျခားအဂၤါမ်ား ဒဏ္ရာရျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျပႆနာမ်ား ႀကံဳႏုိင္သည္။


ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလုံးရပ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴရပ္ဆုိုင္း ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ရပ္တန္႔သြားျခင္း၊ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္ ကေမာက္ကမျဖစ္ျခင္း၊ ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ သားအိမ္ျပင္ပ၌ သေႏၶတည္ျခင္းတို႔လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အထက္ပါ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္း႐ႈပ္ေထြးမႈငါးခုတြင္ တစ္ခုသည္ အသက္အႏၲ ရာယ္ ရွိႏုိင္သည္။

ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၏ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေရ ရွည္ျပႆနာမ်ားတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္၌ လ မေစ့ဘဲေမြးျခင္း၊ အခ်င္းတိုင္က မိခင္၏သားအိမ္ေခါင္းကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း (သုိ႔မဟုတ္) အျပည့္ဖုံးအုပ္ေနျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ားႀကံဳႏုိင္သည္။

ေဆးသြင္းၿပီး ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ၇၅ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ကုိယ္၀န္ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာ မႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ေနာက္ ထပ္ကုိယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ လမေစ့ဘဲ ေမြးဖြားႏုိင္သလုိ ကုိယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စုိးရိမ္စိတ္ႀကီးျခင္းႏွင့္ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသျခင္း စသည့္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။

ကုိယ္၀န္သက္တမ္းရင့္ခ်ိန္ ဖ်က္ခ်ပါက အႏၲရာယ္ပုိမ်ားၿပီး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ႏုိင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကေလးေမြးရင္း ေသဆုံးမႈထက္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရင္း ေသဆုံးမႈက ပုိမ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref: Aul.org