ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ က်ဆင္းဟု အိုင္အမ္အက္ဖ္ ခန္႔မွန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ အားနည္းျခင္း အပါအ၀င္ စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ခြင့္ ျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ခန္႔မွန္း ထားသည္ထက္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕(IMF) က ခန္႔မွန္းသည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေႏွးေကြး ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေႏွာင့္ ေႏွးျခင္းႏွင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ IMF ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ၂၀၁၆ တြင္ IMF က ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းေသာ္ လည္း ႏွစ္ကုန္ခါနီး၌ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံ ေငြအဖဲြ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီး ပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ႏွစ္စဥ္အကဲ ျဖတ္တုိင္းတာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။၂၀၁၈ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို အကဲျဖတ္တုိင္းတာရန္ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖဲြ႕မွ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု အဆုိပါ အဖဲြ႕မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ထိ ခုိက္လာႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း သည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ က ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ၌ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာ တြင္ ရခိုင္ပဋိပကၡအျပင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား  အရွိန္အဟုန္ေႏွးေကြးေၾကာင္း အျမင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က် ေရာက္ႏုိင္သည့္ အေနအထား မ်ားေၾကာင့္ နဂိုရွိသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပိုမိုဆုိးရြားေစေၾကာင္း သုံးသပ္ျပထားသည္။

သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကတိက၀တ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းမႈ ရွိေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္း ေႏွးေကြးမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရး သားထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ၾကန္႔ၾကာ ေနမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အေျခအေနကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး  လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳေပးမႈ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းကုိ စည္ပင္ဥပေဒအသစ္ ေရးဆဲြၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းက ေျပာသည္။