အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုမည္

အေၾကာင္းအရာအ လိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးတုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈကို ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဘာေတြ ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္။ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာေတြ ပါဝင္မယ္ဆုိတာနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈ အပိုင္းေတြရယ္၊ ေနာက္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး ၿခံဳငံု ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ေတြကို ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြ ပါဝင္ပါမယ္’’ဟု ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုးေဌးက ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီသစ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္က ေကာ္မတီဝင္ ၃၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး တုိင္းႏွင့္ ျပည္ နယ္ အသီးသီးရွိ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ကုိယ္စားျပဳေနသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္အလြတ္သေဘာသာ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ရန္ပံုေငြရွာေဖြမႈႏွင့္ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေနေၾကာင္း ဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေျပာ သည္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ဖိုရမ္ကို ယခု ႏိုဝင္ဘာအ တြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္ထား ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။ ဖိုရမ္မွ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ စာတမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ သြင္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း လည္း ၎က ဆုိသည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္အရ အေၾကာင္းအရာအ လိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္း အေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မရွိေပ။ UPDJC က အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားရရွိပါက အလုပ္အဖြဲ႕ မွတစ္ဆင့္တင္ျပခြင့္ ျပဳထား သည္။