ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုစီမံကိန္းရပ္တန္႔ေရး ဘားအံၿမိဳ႕၌ လူထုဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္း လူထုေမတၱာပို႔ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ−KESAN)

 ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေစေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး လူ ထုဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈကြန္ ရက္မွ ကိုေစာသာဘိုးက ေျပာ သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္း ရပ္တန္႔ေစေရး    ေမတၱာပို႔ဆု ေတာင္းပြဲကို ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္၊ ဝတ္ႀကီး ေက်းရြာအုပ္စု သံုးအိမ္ရြာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းေက်းရြာေဒသခံ မ်ားအပါအဝင္ ဘားအံႏွင့္ လိႈင္း ဘြဲၿမိဳ႕ရွိ ေက်းရြာ ၄၀ ေက်ာ္မွ ေဒသခံငါးရာေက်ာ္က ေက်ာက္ မီးေသြးကင္းစင္နယ္ေျမ ျဖစ္ေစ ရန္ႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမသဘာ ဝႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲရွင္သန္ေစေရး ရည္ရြယ္ကာ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆႏၵျပတာ မဟုတ္ဘူး။ ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္း ပြဲျပဳလုပ္တယ္။ ေဒသခံေတြႀကံဳရ တဲ့အခက္အခဲေတြ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရမႈေတြကို ေျပာျပၾကတယ္။ တီက်စ္နဲ႔ ထားဝယ္က ေက်ာက္ မီးေသြးစက္႐ံုေတြေၾကာင့္ ေဒသခံ ေတြ ဒုကၡေရာက္ပံုေတြကို ေဝမွ်ၾက တယ္’’ဟု ကိုေစာသာဘိုးက ေျပာ သည္။

ဘားအံေက်ာက္မီးေသြးစီမံ ကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္ နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ထားေသာ အစိမ္း ေရာင္ အနာဂတ္အား မီးေလာင္ တိုက္သြင္းျခင္း အစီရင္ခံစာႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားသည့္ ပညာေပး လက္ ကမ္းစာရြက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ား အား  ေဝငွရန္ စီစဥ္ထားေသာ္ လည္း သက္ဆိုင္ရာက တားျမစ္ သျဖင့္ ဆုေတာင္းပြဲတြင္ မေဝငွ ႏုိင္ခဲ့ေပ။

ဘားအံေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုစီမံကိန္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိသည့္အျပင္ ဌာေနတုိင္း ရင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး ေက်ာက္ မီးေသြးေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္မႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ေန ၾကသည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဝတ္ႀကီးေက်းရြာတြင္ TTCL (Toyo Thai Company Limited) ကုမၸဏီက ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး   လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု   စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္     ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ဆန္းစစ္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ကို ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ယခု ႏွစ္အတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည္။

ယင္းစီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၁,၂၈၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ က စ၍ လေပါင္း ၃၀ အတြင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၂၀၁၇ မွ ၂၀၂၀ အတြင္း စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လည္ပတ္ ရန္ အဓိကကုန္ၾကမ္းေက်ာက္မီး ေသြးကို အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ တင္ သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြး ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားသြားလာႏိုင္ ရန္ သံလြင္ျမစ္၏ျမစ္ကမ္းေနရာ မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ေသာင္တူး ျခင္းအျပင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ မည့္ ပရဝဏ္အတြင္း ေျမဧက ၁,၀၀၀ ကို ေက်းရြာမ်ားအနီးတြင္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ဆိုသည္။

More in News Section