လက္သန္းမင္စြန္းျခင္း ၂ ႏွစ္တိုင္ေသာအခါ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မဲေပးခဲ့ေသာမဲ႐ုံ၌မဲထည့္ၿပီး ဂုဏ္ယူစြာဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခံေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

ျမန္မာ့သမုိင္း၀င္ေန႔စြဲမ်ားထဲက တစ္ရက္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္က ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဒီခ်ဳပ္၏ ‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကုိ မင္ျပာစြန္းေသာ လက္သန္းမ်ားက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ထုိုသုိ႔ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ပင္ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေသာ အတိုက္အခံပါတီသည္ အာဏာရပါတီအျဖစ္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ မ်ားကုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဲက ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္သာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေအာင္ျမင္မႈ၏ မွတ္တိုင္တစ္ခုဟု ကမၻာကပင္အသိအ မွတ္ျပဳခဲ့ရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း အစုိးရတစ္ရပ္ကုိ ျပည္သူလူထုကုိယ္တိုင္မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခဲ့ ေသာ ေန႔ရက္တစ္ရက္အျဖစ္ သမုိင္းမွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။ ထုိသမုိင္း၀င္ေန႔စြဲႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာကုိပါ လြတ္လပ္စြာပ်ံသန္းခြင့္ရေသာ အခုိက္အတန္႔ျဖစ္၏။

‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ ဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံအတုိင္းအ ဘက္ဘက္က နိမ့္က်ေနေသာ ႏုိင္ငံ၏အေနအထားကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ေရး ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ျပည္သူမ်ား က ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရထံက အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးေနာက္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ၏ ကနဦးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျခလွမ္းမ်ားသည္လည္း လူထုထံမွလက္ ခုပ္သံမ်ားကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခင္အစုိးရလက္ထက္၀န္ႀကီးဌာန ၃၂ ခုကုိ ၂၁ ခုသုိ႔ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ရၿပီး အစုိးရယႏၲ ရားလည္ပတ္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြား၍ ၀န္ႀကီးမ်ားအတြက္ လစာေပးရမႈနည္းသြားျခင္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားက အျပဳသေဘာ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

အစုိးရသစ္တာ၀န္ယူအၿပီး ရက္ပိုုင္းအတြင္းမွာပင္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဆက္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္္ခြဲေက်ာ္အတြင္း ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ တိုင္က်င္းပႏုိင္ကာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားႏုိင္ျခင္း၊ အေမရိကန္က ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမိုိထိေရာက္စြာ ကုိုင္တြယ္လာ ျခင္းတို႔က ထင္ရွားသည့္ေအာင္ ျမင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း နာမည္ေက်ာ္ ၅ (ည) ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုဒ္မအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ဥပေဒအခ်ိဳ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ ဥပေဒ ျပဳေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ လူထု၏အသိအမွတ္ျပဳမႈ ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဥပေဒျပင္ဆင္ေပးျခင္းကလည္း လႊတ္ေတာ္၏စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ မင္ျပာစြန္းေသာ လက္သန္းပုိင္ရွင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လုံ ေလာက္မႈမရွိေသးေပ။ အထူးသ ျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္၏ေရြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမည္မွ်အထိ ခရီးေပါက္ၿပီဆုိသည္ကုိ ေမးခြန္း ထုတ္မႈမ်ားရွိလာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းပါ အဓိကက႑ေလးခုကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဤသုိ႔ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးေအးခ်မ္းလုံၿခံဳ စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။

‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ ဆုိေသာ ေဆာင္ပုဒ္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆုိပါဦးစား ေပးက႑မ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္တုိးတက္မႈအေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ကုိ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကျပသႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

အစုိးရ၀န္ထမ္း၊ ပုဂၢလိက၀န္ထမ္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္၊ အေျခခံလူတန္းစား၊ ႏုိင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူစသည့္လူတန္းစားအသီးသီး ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ၁၀ဦးခန္႔ ကုိ 7Day News က ေမးျမန္းရာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိ ေသးဟု ေျဖၾကားသည္။

ေမးျမန္းခံရသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္တစ္ဦးက လက္ရွိအစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေပၚ ‘‘ျမန္မာျပည္မွာ ရထားစီးေနရသလုိပဲ’’ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ‘‘ေခါင္းတြဲေကာင္း ေသာ္လည္း လမ္းမေကာင္း၊ တြဲမေကာင္း၊ ဘူတာမေကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးမေကာင္း၊ ႀကီးၾကပ္သူမေကာင္း၊ ရထားစီးသူေတြ စည္းကမ္းမရွိၾကေတာ့ အခ်ိန္လည္း မမွန္၊ အရွိန္နဲ႔လည္း ေမာင္းလို႔မရ ျဖစ္ေနတယ္’’ ဟု အသက္(၅၀)အရြယ္အဆုိပါအမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္္ရွိအစုိးရသည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ခုနစ္လသားအစုိးရသာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားက ပါတီ၏ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္ေတြ႕ ေစေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ဗဟုိအလုပ္အမႈ ေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ လက္ရိွအေျခအေနကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာသည္။ ‘‘ျပည္သူလူထုအျမင္ကေတာ့ကြၽန္ ေတာ္တို႔အျမင္နဲ႔ တူခ်င္မွတူမယ္။ အားမရတာ ဘာညာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္တယ္ဆုိရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္တယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားမယ္’’ဟု ေဝဖန္ မႈမ်ားကို ၎ကတု႔ံျပန္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကလည္း အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ကုိ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ မေကြးတုိင္းသည္ ဘ႑ာေငြမ်ားကုိ ယခင္အစုိးရထက္ပုိလွ်ံေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္သည္ YBSႏွင့္ Water Bus ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ဒီခ်ဳပ္သည္ ၎၏ ေရြး ေကာက္ပြဲကတိဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍  ႏႈတ္ဆိတ္ ေနေၾကာင္း ေဝဖန္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမူေဘာင္အတြင္း ဓားစာခံျဖစ္ ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေန ေၾကာင္း ျမန္္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္ သူဘာေတးလင့္တနာက သံုးသပ္သည္။

‘‘အစုိးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝအတြင္း အရပ္သားအစိုးရ၏ အခန္းက႑က်ယ္ ျပန္႔ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဒၚစုအေနနဲ႔ ယခုအခ်ိန္ထိ စတင္ႏုိင္ ျခင္းမရိွေသးေပ’’ဟု ဘာေတးလင့္တနာက Asia Times တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ ၎၏ေဆာင္းပါး၌ ေရးသားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၂ ႏွစ္ ျပည့္ခ်ိိန္အထိ အစုိးရသစ္က အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳ ေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတစ္ ႀကိမ္မွ် မေခၚခဲ့ျခင္းက အရပ္ဘက္ ၊စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ကုိဖီအာနန္ႏွင့္ ဘာေတးလင့္တနာတို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိသူမ်ားကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရႏွစ္ ရပ္ပုံစံျဖစ္ေန၍ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း ႏုိုင္ငံတကာ၏အထင္ လြဲမႈမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးရွင္းျပ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးက႑တြင္ အေမရိကန္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေရး ေမွ်ာ္္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အတူ ထူးျခားမႈမရိွေသးေပ။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ႀကီး ထြားလာသည့္ ရခုိင္အေရးက ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ဖိအားမ်ားေစခဲ့သည္။ အဆုိပါႏုိင္ငံတကာဖိအားသည္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ကပင္ မႀကံဳခဲ့ဖူးေသာ ဖိအားမ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ အစိုးရအတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟထားသည္။

အထူးသျဖင့္ အတုိက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္စဥ္က ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း၏ ေထာက္ခံအား ေပးမႈရရိွခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိယ္တုိင္ပင္ ႏုိင္ငံတကာေဝဖန္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္လဲႊ ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရိွေပ။ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖဲြ႕စည္း၍ ရခိုင္အေရးကုိ တည္ၿငိမ္စြာကုိင္တြယ္ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရိွအ ခ်ိန္တြင္မူ ရခိုင္အေရးသည္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရသစ္၏ အႀကီးမားဆံုးဖိ အားတစ္ခုအျဖစ္ရိွေနသည္။

ယင္းအေနအထားသည္ အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကတိကဝတ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုိမုိခက္ခဲသြားေစေၾကာင္း မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕ သင္တန္းေရးရာ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက သံုးသပ္သည္။အစိုးရအဖြဲ႕ ယႏၲရားလည္ ပတ္ပံုသည္ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းအေပၚ အလြန္မွီခိုေနၿပီး လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း အစိုးရကုိအားေကာင္းသည့္ အ ျပန္အလွန္ေစာင့္ၾကည့္မႈ မလုပ္ ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ထုိ႔ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ႏုိင္ငံ ေရးေလ့လာသူမ်ား၊ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ကုိင္ရသူမ်ား၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဝဖန္မႈ မ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ မရိွေပ။

ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈ အကဲသာေနသည့္ လက္ရိွပံုစံကုိ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာသည္။ ‘‘အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး က႑ေတြ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းတဲ့စနစ္ကုိ ဒီထက္ပုိ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္’’ ဟု ၎ကဆုိသည္။

‘‘NLD က ခန္႔ထားတဲ့ ဝန္ႀကီး ေတြမွာ တစ္ခုေကာင္းတာက လာဘ္မစားဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီမံခန္႔ခဲြ ႏုိင္မႈလည္း မရိွျပန္ဘူး’’ဟု အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကဆိုသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသာ သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မျပႏုိင္ ေသးခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္အ ခ်ဳိ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကလည္း လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထမ္းပုိးထားရေသာ ဒီခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိပါးေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက သတိေပးမႈမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အလြန္အကြၽံက်င့္သံုးေနသည္ဆုိေသာ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျပန္သည္။

ယင္း႐ႈျမင္မႈသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကား လူႀကိဳက္မ်ားသူအခ်ိဳ႕ကုိ ပါတီဝင္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္မႈေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ဦးကုိကိုႀကီးႏွင့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းတို႔ ဒီခ်ဳပ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းက အထင္ရွားဆံုးျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာ ကုိ ‘‘လူကုိ မၾကည့္ပါနဲ႔။ ပါတီကုိသာ ၾကည့္ၿပီး မဲထည့္လုိက္ပါ’’ဆို ေသာ စကားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လက္ရိွဒီခ်ဳပ္အမတ္အခ်ိဳ႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္မူ ေဝဖန္မႈမ်ား ျပန္လည္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္တုိင္ၾကားေရးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ အမ်ားစု ကပါတီဝင္အခ်င္းခ်င္း တုိင္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနတာဝန္ခံ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈအေပၚ အေျခခံေသာ တုိင္ၾကားစာမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိင္ၾကားေရးဌာနသည္ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ တိုင္ၾကားစာ စုုစုေပါင္း ၄၉၂ ေစာင္လက္ခံရရိွထားၿပီး မွန္ကန္မႈမရိွေသာ တုိင္စာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ရိွအစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အေကာင္းျမင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ‘‘အားလံုးၿခံဳရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေတာ့ ေျပာရဲတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ အမွားေတြ ရွိတယ္။ တိုင္ၾကားခံရတာေတြ ပုိမ်ားတာေပါ့’’ ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသက္တမ္း ထက္၀က္နား နီးလာသည္ကလည္း ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအတြက္ ေမ့ မထားသင့္သည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

‘‘အခ်ိန္ဆုိတာ အကန္႔အ သတ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအကန္႔အသတ္အတြင္းမွာ ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ကုိယ္တိတိက်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လုိပါတယ္’’ ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။