တစ္ပတ္တာလႊတ္ေတာ္လည္ျပန္

ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္အထိ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပန္လည္ထြက္ခြာလာေသာ ဒီခ်ဳပ္အမတ္အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စိုင္းေဇာ္)

ယခုတစ္ပတ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈပုံစံေျပာင္းလဲမႈကုိ အတည္ျပဳျခင္း၊ ၂၀၁၇-၁၈ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ကေတာင္းခံထားသည့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားအနက္ က်ပ္သန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ တင္ျပျခင္းတို႔က ထင္ရွားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔၏ တစ္ပတ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအနက္ ထူး ျခားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အျဖစ္ 7Day News က ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၃၁

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕က ေတာင္းခံထားသည့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္ ၂,၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလီယံအနက္ က်ပ္ ၆၆,၄၀၂ ဒသမ ၄၈၃ သန္းကုိ ျဖတ္ေတာက္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္ မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သုံးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းပါ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြမ်ား ကုိ စိစစ္ေရးပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ ျဖင့္ စိစစ္ၿပီးေနာက္ ထုိသုိ႔ျဖတ္ ေတာက္ရန္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက တင္ျပ သည္။

ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳသည့္ေငြမ်ားသည္ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္ဆုံးမီ သုံးလမွ ေလးလအတြင္းသာသုံးစြဲရ ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သုံးေငြအမ်ားဆုံးကာလလည္းျဖစ္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြကုိအတတ္ႏုိင္ဆုံးစိစစ္ခြင့္ျပဳ ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္ ပမာဏကုိ ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္းေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေပၚ သက္ ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အ စီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။ ဘ႑ာ ေငြျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈပုံစံ ေျပာင္း လဲက်င့္သုံးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ ေပးပို႔ထားသည့္ သ၀ဏ္လႊာကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ ထုိ သုိ႔မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ဘ႑ာ ႏွစ္သတ္မွတ္မႈပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းကုိ အတည္ျပဳသည့္သေဘာျဖစ္သည္။

ေျပာင္းလဲထားသည့္ ဘ႑ာ ႏွစ္သတ္မွတ္မႈပုံစံကုိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သုံးမည္ ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာႏွစ္သတ္မွတ္မႈ ပုံစံေျပာင္းလဲျခင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်ိန္၌တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးေသာင္းစိန္က ကန္႔ကြက္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္နာယ ကမန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အႀကံျပဳႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသိရွိႏုိင္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္ကုိ ထည့္ သြင္းေပးေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အပါအ၀င္ ေဒသတြင္းေျခာက္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ပုိမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ဘင္းမ္စတက္ကြန္ဗင္းရွင္း၌ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တင္ျပထားမႈကုိ လႊတ္ေတာ္က အတည္ ျပဳသည္။

ယင္းကြန္ဗင္းရွင္း၌ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းမ်ား တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပုိမိုပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စုိးက ေျပာသည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး ေက်ာ္မ်ိဳးက ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈႏွစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံပါ၀င္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ေလယာဥ္မွဴးလုိင္စင္ထုတ္ ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ၏အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေရး၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ ေလယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈစုံစမ္းစစ္ ေဆးေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၌ ပါ၀င္ေရးတို႔ကုိ တင္ျပခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁

ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရည္အေသြးမီေစရန္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း (Third Party) ဖြဲ႕စည္းကာ စစ္ ေဆးသည့္ စနစ္က်င့္သုံးရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရအား တုိက္တြန္း ေၾကာင္း အဆုိကိုလက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဆုံး ျဖတ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက လမ္းတံတား၊ အေဆာက္အအုံ၊ ဆည္ေျမာင္း တာတမံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္တြက္ခ်က္စိစစ္၍ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္ကာ အရည္အေသြးစစ္၍ အရည္အ ေသြးမျပည့္၀မႈႏွင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းသူ ဂန္႔ ေဂါအမတ္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအ ျငင္းပြားမႈ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္အဖြဲ႕မ်ား အဂတိလုိက္စားလွ်င္ အေရးယူႏုိင္မည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ၀င္ေသာ အလုပ္သမားေရးရာအ ျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးဥပေဒကုိ ဒု တိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား တင္သြင္းသည္။

ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ ေသာ ညိႇႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႕၊ ခုံသမာဓိအဖြဲ႕၊ ခံုသမာဓိေကာင္စီတို႔က အဂတိလုိက္စားလွ်င္ အ ေရးယူႏုိင္မည့္အခ်က္မ်ားထည့္ သြင္းထားေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားဆိုင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္ေထြးကေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီသုိ႔ လႊဲအပ္ေၾကာင္း ဥကၠ႒မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၆

‘သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္လုပ္ပုိင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျမလက္၀ါးႀကီးအုပ္ရယူထားသူမ်ား ႏွင့္ မူလေတာင္သူမ်ားၾကားအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ လယ္ယာေျမႏွင့္အ ျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ား ျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း’ အဆုိကုိ ကနီမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း သည္။ ယင္းအဆုိကုိ လက္ခံေဆြး ေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က လက္ရွိတြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ မ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ မ်ားကို ဗဟုိအဆင့္ကစ၍ေအာက္ ေျခအဆင့္အထိ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီမ်ား တြင္ ထိေရာက္စြာပါ၀င္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးျခင္းက လႊတ္ ေတာ္တြင္း၌ မလုိအပ္သည့္ အဆုိ ႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား တင္သြင္းေမးျမန္း ျခင္းထက္ ပုိမုိထိေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။