စတိတ္ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္၊ ဘဂၤါလီဆိုးေမြျပႆနာ၊ဆန္ရွင္သစ္မ်ား ကိစၥႏွင့္ ပစၥဳပၸန္တည့္တည့္ၾကည့္

စတိတ္ကက္ပီတယ္လစ္ ဇင္ (State Capi-talism)ကို တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာမႈျပဳရပါက ‘ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းရွင္စနစ္၊ ၀ါဒ’ ျဖစ္သည္။ အနက္ဖြင့္ရပါက စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္ (အစိုးရ)က ခ်ဳပ္ကိုင္ဦး ေဆာင္လုပ္ကိုင္သည္ဟု အက်ဥ္း ခ်ဳံ႕အဓိပၸာယ္ထြက္လာပါ၏။ ႏုိင္ ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား (SOEs-State Own Enterprises) တို႔ႏွင့္ ႏိုင္င့ံစီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ပင္မအင္ဂ်င္ေဒါက္တိုင္အျဖစ္ ထားရွိလည္ပတ္ေစျခင္းဟုလည္း ဖြင့္ဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စု ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားအေနျဖင့္ ‘‘လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္အရင္းရွင္ စနစ္’’ ပံုစံမွ ‘‘ေမာ္ဒန္စတိတ္ကက္ ပီတယ္လစ္ဇင္’’ (တစ္နည္း) ‘‘ေမာ္ဒန္ႏိုင္ငံေတာ္အရင္းရွင္စနစ္’’ ပံုစံသို႔ ကူးေျပာင္းလာၾကသည္။ ဤ ပံုစံသည္ အစဥ္အလာႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္ လြတ္လပ္ ေသာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈပံုစံအ ေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ေပါင္းစပ္ ေရာေမႊထားသည့္ ေခတ္သစ္စီး ပြားေရးပံုစံတစ္ရပ္ ျဖစ္လာသည္ ဟု ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာင္စီ (CFR-Council on Foreign Relations) ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ား၊ အျခား Think Tank ႏွင့္ အင္စတီ က်ဳဒ္မ်ားစြာတို႔၏ ေလ့လာခ်က္ မ်ားက ၫႊန္းဆိုေဖာ္ထုတ္ျပလာ ေနခဲ့ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယူအက္စ္အေျခစိုက္ပညာရွင္အ ဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ားက ေျပာၾကျခင္းလည္း ျဖစ္၏။ အေနာက္ဥေရာပ ထိပ္သီး လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံႀကီးေတြမွလည္း ေျပာေတာ့ ေျပာလာၾကသည္ မွန္ေသာ္ျငား ယူအက္စ္ေလာက္ေတာ့ မမ်ားပါ။ ဂ်ာမနီ၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္တို႔ အ ျပင္ အတည္ၿငိမ္ဆံုး လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စတင္ဒီေနးဗီးယန္းႏိုင္ငံမ်ားပါ ‘‘ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ’’ အယူအဆ ဘယ္လိုတိမ္းၫြတ္လာေနခဲ့ၾက ေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆပါသည္။ အယူအဆ (Concept) အဆင့္မွာ ပဲေတာ့ ရွိၾကပါေသးသည္။

လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ ဖရီးမားကက္အီေကာ္ေနာ္မီ စီးပြားေရးဆိုသည္က အဒမ္စမစ္ ၏ ‘‘တိုင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ဓန’’ (Wealth of Nations) အယူအဆ (၁၈ ရာစု)ကတည္းက ေပါက္ဖြားလာ ခဲ့ေသာ သေဘာတရားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးမွာမွ အႀကီးအက်ယ္မိုးပ်ံေတာင္တက္ခဲ့တာ ျဖစ္၏။ ၂၁ ရာစုထဲ၀င္ခါနီးတြင္ ေတာ့ ဂြၽန္ေမးနာ့ဒ္ကိန္း၏ ကိန္း  ၀ါဒစီးပြားေရးအယူအဆ (Keyn-esim) က ပိုအလုပ္ျဖစ္လာသလို လိုရွိလာ၏။ ခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ စီး ပြားေရးမွာ မျမင္ရေသာလက္ (Invisible Hand) ေစ်းကြက္ကို သူ႕ခ်ည္းပဲ လႊတ္ထား၍မရ၊ လိုအပ္လွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္က (အစိုးရမ်ားက) ၀င္ထိန္းညႇိရန္...ဆိုေသာသေဘာျဖစ္သည္။ အဒမ္စမစ္၏ လက္ေဇပိုင္းယား (Laissez-Faire) စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို John Maynard Keynes ၏ သီအိုရီမ်ား က ေမးခြန္းအေျမာက္အျမားထုတ္ ျပလာခဲ့ေနပါ၏။ အလဲထိုးသြား လိုက္ၿပီဟုေတာင္ ေျပာဆိုသူမ်ား လာေနသည္။ ဒါေတြြက ၂၁ ရာစု ႏိႈင္းရ ႏုိင္ငံေရးလည္း ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးရာ စီးပြားေရးလည္း ျဖစ္၏။ (Comparative Politics and Political Economy of 21st Century) ဟု ဆိုၾကပါသည္။

စတိတ္ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ မွာ ပံုစံႏွစ္မ်ဳိးက်င့္သံုးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ၏။

(၁) တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား - ကမၻာ့ အဓိကေအာ္တိုကေရစီႏွစ္ႏိုင္ငံ။ ေမဂ်ာပါ၀ါႀကီးမ်ား။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕၀င္ ငါးႏုိင္ငံထဲပါ၏။ ထိုႏွစ္ ႏိုင္ငံကို The two big state capitalist authoritarians ဟု လည္း (အထူးသျဖင့္ ယူအက္စ္ က) တင္စားေျပာဆိုသံုးႏႈန္းေလ့ ရွိသည္။ CFR မွ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွေရးရာပညာရွင္ ေယာ႐ႈ၀ါကာ လန္းဇစ္ (Joshua Kurlanzick) အဆိုအရ ‘‘....အက်ဳိးစီးပြားကာ ကြယ္ေရွ႕တန္းတင္မႈ ပိုမ်ားသည္။ ဂလိုဘယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ မွ်ေ၀ခံစား ေရးအတြက္ ပိုအႏၲရာယ္ႀကီး သည္။ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အ တြက္ ပို၍ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္..’’  ဟု သိရပါ၏။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား တို႔သည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံပိုင္ကုမၸဏီ (SOE) မ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပဋိပက​ၡေတြထဲေရာက္ပါက လက္နက္သဖြယ္အသံုးခ်သည္။ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္၊ ထိရွလြယ္နည္းပညာမ်ားကို ခိုးယူရန္၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ လုပ္သားစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားေဖာက္ ဖ်က္ရန္ ၎တို႔၏ SOE မ်ားက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လုပ္ဖို႔ ၀န္မ ေလးၾက။ ယာဥ္ယႏၲရားေတြ သဖြယ္ျဖစ္ၾကၿပီး ၀င္ေရာက္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံအျမတ္ထုတ္ၾကသည္။ (ရည္ၫႊန္း - State Capitalism : How the Return of Statism is Transforming the World by Joshua Kurlantzick. CFR. April 2016)။

(၂) ႏုပ်ဳိဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ား - (Young Democracies ဟု သံုး၏)။ ဤႏိုင္ငံေတြအတြက္ စတိတ္ ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္က ေခါင္း ေဆာင္အနည္းငယ္လက္ထဲမွာပဲ ပါ၀ါအမ်ားအျပားထားရွိၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အင္စ တီက်ဴးရွင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ယူေရး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ခိုင္မာ အားေကာင္းေရးေဆာင္ရြက္သြား တတ္ၾက၏။ ဘရာဇီး၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔လို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မ်ား ယေန႔အေနအထားေရာက္ လာေအာင္ စတိတ္ကက္ပီတယ္ လစ္ဇင္ပံုစံျဖင့္ ‘လာ’ခဲ့ၾကရသည္။ စီးပြားေရးႏိုင္ငံေတာ္စနစ္ (Eco-nomic Statism) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈကို ေသခ်ာက်နထိန္း ညႇိထိန္းေက်ာင္းယူႏုိင္ခဲ့ၾက၍ လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္း၊ တူရကီ၊ မေလးရွားတို႔လို ဒီမိုကေရစီနည္း ပါးအားေပ်ာ့ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕၌ေတာ့ စတိတ္ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈကို မျမႇင့္တင္ႏုိင္ဟု အဆိုပါစာအုပ္၌ ပဲ ေဖာ္ျပထားပါ၏။ အထူးသျဖင့္ ယူအက္စ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတည္ ၿငိမ္ေစရန္၊ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ျဖစ္ေစရန္ မလြယ္ကူဟုလည္း ထပ္မံၫႊန္းဆိုထားပါသည္။ ယူ အက္စ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ထိန္း ခ်ဳပ္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ဖို႔အားေပးထားပါ၏။ ဒီမိုက  ရက္တစ္ စတိတ္ကက္ပီတယ္ လစ္ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္ခ်က္သိပ္မရွိလွဟု ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ တို႔ႏွင့္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ျပထားသည္။ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အ ဖြဲ႕အစည္းကို ျမႇင့္တင္ေရးဆႏၵျပဳ ပိုင္းျဖတ္ထားပါက မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ အေရးႀကီးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ လာမည္ဟု ဆိုသည္။ ယေန႔ေမာ္ ဒန္ကာလ စတိတ္ကက္ပီတယ္ လစ္ဇင္ထံမွ သင္ခန္းစာတစ္ရပ္ရွိ ၿပီး ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္မည္လဲဆို ျခင္းက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း အႏွစ္ ခ်ဳပ္ထားသည္။

ယေန႔ေတာ့ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ၏ အေမရိကပထမ (Trump's America First) မဟာဗ်ဴဟာႀကီး က ကမၻာကို ကန္႔လန္႔ႀကီးျဖတ္၀င္ လာ၍ ေရွာ့ခ္႐ိုက္႐ုံတင္မက အိုး နင္းခြက္နင္းေတြပင္ ျဖစ္ကုန္ၾက တာေတြ ေတြ႕ျမင္လာေနရၿပီ ျဖစ္ ျပန္၏။ ျမန္မာလည္း ‘ခံ’ရသည့္ ႏိုင္ငံေတြထဲ စာရင္း၀င္လာေနေပ ၿပီ။

သာမန္ျမန္မာျပည္သူလူထုအ မ်ားစု၏ ဆႏၵႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ရည္မွန္း ခ်က္

ရွင္းလင္းျမင္သာထင္ရွား လြန္းလွပါ၏။ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ဘြင္းဘြင္းပိတ္ အာဏာရွင္စနစ္ အစိုးရမ်ဳိးစံုေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္လိုၾက၍ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္ကို ေရေရရာ ရာသေဘာမေပါက္မက်င့္သံုးႏုိင္ ေသးလွ်င္ေတာင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ ပြဲမွာကတည္းက ျပည္သူ႕အစိုးရ (အရပ္သားအစိုးရ၊ အာဏာတစ္ ပိုင္း Quasi အစိုးရ)ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီးေအာက္ကေနပဲ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာက္တရားျဖင့္ မေနလိုေတာ့ျခင္းက ေစ့ေဆာ္၏။ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လို၍လည္း အဓိကပါ၀င္၏။ ယခု ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ သာမန္႐ိုး႐ိုးျပည္သူလူထုေတြထဲမွာ ဒီမိုကရက္တစ္အမူအက်င့္မ်ား ျမင့္တက္လာေနတာလည္း သံုးသပ္ေတြ႕ျမင္ၾကရပါ၏။ ျပည္သူ႕ အစိုးရအေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံ့ရည္မွန္းခ်က္က အမ်ဳိးသား ျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားတိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပင္ဆင္ေရး တို႔ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၇၀ ျပည္တြင္း စစ္၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ၾကား၀င္၍ ပခုံးထမ္းယူလိုက္သည္။ တကယ္တမ္းသည္ဘက္ႏွစ္ ၅၀ မွာက ျပည္တြြင္းစစ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း (EAOs) မ်ားအၾကားမ်ားျပႆနာအေထြေထြႀကီးငယ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ေနာက္ပိုင္း၌ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိစၥရပ္ေတြပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ႏိုင္ငံ့အႏၲိမပန္းတိုင္ကို တစ္ ခြန္းတည္းေျပာရပါက ‘‘ဒီမိုကေရ စီဖက္ဒရယ္ျပည္ေတာင္စု’’ ျဖစ္ပါ သည္။ သီးျခားသီးသန္႔ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္ထူးမ်ားကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အေနအထားမ်ား ျဖတ္သန္းတည္ ေဆာက္မႈမ်ားျဖင့္ ရယူတည္ ေဆာက္ ပိုင္ဆိုင္ထားႏုိင္ေသာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း အၿမဲလိုလို၊ ကိစၥရပ္တိုင္းမွာလိုလို ကာဗာ (Cover) လုပ္ေပးေနခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာအလယ္ဆြဲသြင္းျမႇင့္တင္ လက္တြဲ ေဖးမလာခဲ့တာလည္း ထင္ရွားသည္။ နဂိုဒီမိုကရက္တစ္ မိတ္ဖက္ေဟာင္း၊ သစ္မ်ားျဖင့္ပင္ မ်က္ႏွာအပ်က္ခံခဲ့ရတာလည္း အႀကိမ္မနည္းလွေတာ့။ ျပည္ တြင္း၊ ျပည္ပႏွစ္ဌာနလံုးမွာ ျဖစ္ သည္။

ဆန္ရွင္သစ္မ်ားအလားအလာ ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္

ပံုႏွိပ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ မ်ားမွာ အႀကီးအက်ယ္ေ၀ဖန္သံုး သပ္ေနၾကၿပီျဖစ္၍ ဆန္ရွင္သစ္ မ်ားကို အေသးစိတ္မေရးေတာ့ ပါ။ လိုရင္း (ယခုေဆာင္းပါး၌ အဓိကထားသံုးသပ္ေျပာဆိုလို ရင္း)ကိုသာေျပာပါဦးမည္။

(၁) လက္နက္ႏွင့္ စစ္သံုးပစၥည္း မ်ား ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ ေက်ာက္စိမ္း အဓိက (Jade Law) ရတနာပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔မႈ..ဤ Sanction ေတြက နဂို႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ (၂၀၁၆) ထဲ မပါ၀င္ပါ။ သက္၀င္ တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

(၂) ရခိုင္အေရး၊ ဘဂၤါလီျပႆနာ သည္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဆိုးေမြ စစ္စစ္၊ အတိတ္၏ အရိပ္မည္း စစ္စစ္သာ ျဖစ္သည္။ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို ရွင္းလင္းရာ ၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ပံု ကိုင္ပံုေဆာင္ရြက္ပံုက ျပင္းထန္ လြန္းသည္ဟု ယူဆၿပီး ႏုိင္ငံကိုပါ စီးပြားေရးဆန္ရွင္သစ္ေတြ ျပန္ ခ်မွတ္ဖို႔ စီစဥ္လာျခင္းက ဒီမိုက ေရစီကူးေျပာင္းခါစ ႏိုင္ငံငယ္ ေလးအေပၚ ဘယ္လိုဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္းလဲဟုပဲ ေမးခြန္း ထုတ္ရေပမည္။ တီးမိေခါက္မိ ေသာ သာမန္ျပည္သူေတြ အမ်ားစုထဲက တခ်ဳိ႕ဆို အေမရိကန္ကြန္ ဂရက္ဘာထေၾကာင္တာလဲ၊ ႏွစ္ အစိတ္ေလာက္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိိတ္အျဖစ္ လက္တြဲလာခဲ့ ၾကသည္ကို လက္ႏွင့္ေရး၊ ေျခႏွင့္ တစ္ခါတည္းဖ်က္သည္လားဟု တိုက္႐ိုက္ႀကီး တဲ့တိုးေျပာၾကဆိုၾကသည္။

(၃) တ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုနီးစပ္သြား မွာစိုးရိမ္၍ ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကရက္ တိုက္ေဇးရွင္းကို ပို၍ေတာင္ ျမႇင့္ တင္အားေပးဖို႔ လိုအပ္သည္။ ျပည္သူ႕အစိုးရ၊ လူထုေခါင္း ေဆာင္အေနျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားမ်ားမွာ ပိုက္လိုင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊အျခားေသာ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (ျမန္မာမွာလက္ရွိနံပါတ္တစ္) မ်ားအေပၚ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း အေပးအယူလုပ္ေနသည္။ OBOR ကိုလည္း သြားလြန္ဆန္၍မရႏုိင္၊ ခံသြားရေပမည္။ တကယ္တမ္း တ႐ုတ္ကို ကိုယ္ေပါင္းစိတ္ခြာလုပ္ေနျခင္းဟုသာ ျမင္ေနၾကရပါ၏။ ပထ၀ီႏွင့္ ဒီမိုဂရပ္ဖီအရလည္း ေရွာင္၍မရ။ ကမၻာတည္သေရြ႕ ဆက္ဆံေနရေပဦးမည္။ ဒါကိုအိႏိၵယႏွင့္ ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္၍ အျပန္အလွန္ ေကာင္တာ (Cou-nter) လုပ္ထားသည္။ ကမၻာက အသိပဲျဖစ္၏။

 (၄) ေဒၚနယ္ထရန္႔ကို မ ႀကိဳက္၊ လူမရွိ၍သာဟု ေျပာဆိုခဲ့ ၾကေသာ ကြန္ဂရက္လူမ်ားစု ရီ ပက္ဘေလကန္ေတြအေနျဖင့္ အေမရိကပထမကိုပဲ ခံယူလိုက္ ၾကၿပီဆိုလွ်င္ေတာင္ ျမန္မာသည္ စစ္ေရးကဲ့သို႔ ပါ၀ါအမာ ပါ၀ါႀကီး ျဖစ္လာႏိုင္ေျခလံုး၀မရွိသည့္ ႏိုင္ငံငယ္ေလးသာ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို ဦးတည္ထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေၾကာင့္သာ ပါတီစံုေအာ္တို ကေရစီအုပ္စုစာရင္း၀င္ေနျငား ဖရီးဒမ္းေဟာက္စ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလြတ္လပ္ႏုိင္ငံ စာရင္း၀င္လာ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္ ကလည္း ပါ၀ါႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လူ ဦးေရေပါက္ကြဲေနေသာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္တို႔ေၾကာင့္ Standard Army ျဖစ္လာေရးသာ ေၾကညာထား သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးလံုး၀ရပ္စဲပစ္ရန္ေတာ့ လို အပ္ပါ၏။

(၅) အဂၤလန္သည္လည္း EU မွ ထြက္ၿပီးကတည္းက ၂၀ ရာစုထဲ ျပန္၀င္သြားၿပီထင္မွတ္ရ ၏။ ယူအက္စ္ေျပာသမွ်၊ လုပ္သမွ် ေခါင္းညိတ္နာခံေတာ့မည္လား။ ယူအက္စ္ႏွင့္ အဂၤလန္ (ၿဗိတိန္) ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြကေတာ့ ၎တို႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္မွာ ရပ္ တည္သည္ဟု ကုလသမဂၢလံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းကာ လ (စက္တင္ဘာတတိယပတ္ ၀န္းက်င္)တုန္းကတည္းက ထုတ္ ေျပာထားခဲ့ၾက၏။ ယခုလႊတ္ ေတာ္ (မ်ား)၏ သေဘာထားပါဟု ျဖစ္လာၾကျပန္သည္။

(၆) ဆန္ရွင္ (Sanction) သစ္ေတြ ဘယ္လိုလာမည္လဲ။ အတိအက်မသိရေသးျငား စီးပြား ေရးမွာပဲ မ်ားမွာေသခ်ာသည္။ LDC စာရင္းေပါက္ဆဲ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ၊ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္ ရန္ စတင္လံုးပန္းဆဲ ႏုိင္ငံငယ္ ေလးအတြက္ ျပည္တြင္းျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ရခိုင္-ဘဂၤါလီ အေရးကိစၥမွာ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးပိုေထာက္ကူျပဳ ေပးျခင္းျဖင့္သာ အေျဖရႏုိင္၊ ရွင္း ႏုိင္ေပမည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအား လံုးကို ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္သည္ဆို ျခင္းက ပို႐ႈပ္ေထြးေစမွာ ေသခ်ာ ၏။ ျပည္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီေရး အတြက္ အဖ်က္သမားပံုစံမ်ဳိးစံု အုပ္စုႀကီးေတြ အလိုက္ရွိေန သည္။ အကူးအေျပာင္းႏုိင္ငံေတြ အေၾကာင္း ၎တို႔ေလာက္ သ ေဘာတရား၊ လက္ေတြ႕နားလည္ ေလ့လာထားေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား သိပ္မ်ားမ်ားမရွိလွေပ။

(၇) စတိတ္ကက္ပီတယ္ လစ္ဇင္ကို အခ်ဳိးညီစနစ္တက် သံုးရင္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္သြားေသာ ႏုိင္ငံေတြကို ဥပမာျပၿပီး ျဖစ္၏။ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ျဖစ္မလာႏုိင္ ေပ။ ႐ုရွားျဖစ္မလာႏုိင္ေပ။ လံုး၀ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိ။

(၈) တပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီ ေတြကို Ethnic Cleasing လုပ္ပါ သည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ယူဆလွ်င္ လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္မိန္႔ခြန္း ကို ၾကားသိၾကရၿပီး ျဖစ္ပါမည္။ ၾကားၿပီးေၾကာင္းလည္း ေသခ်ာပါ သည္။ လူ႕အခြင့္အေရးေအာက္ မွာ လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားစြာရွိ၏။ ျပစ္ဒဏ္ထက္ ယဥ္ပါးေအာင္ Tame လုပ္ျခင္း၊ ေဖးမကူညီျမႇင့္တင္ျခင္းေတြက ပိုထိေရာက္ပါ၏။ အေနာက္ကမၻာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္စုမ်ားစြာက်င့္သံုး ကိုင္စြဲခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားပင္။ပါကစၥတန္ကို ယေန႔ထိ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေနဆဲျဖစ္၏။ ARSA သာ IS ၊ တာလီဘန္၊ အယ္လ္ကိုင္ဒါတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိသြားပါကအေရွ႕ေတာင္အာရွမီးဟုန္းဟုန္းေတာက္သြားဖို႔ရွိသည္။ ယခုARSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ကလည္း IS ၏ လက္ေ၀ခံအဖြဲ႕ခြဲေလးတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။ ဘာမွအတပ္မေျပာႏုိင္။ အၾကမ္းဖက္၀ါဒကို အႀကီးမားဆံုးခံေနရ ယူအက္စ္ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္တို႔က ဒုတိယလုိက္သည္။ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးပါသည္။ ယူအက္စ္ ‘အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ’ကုိ ဘဂၤါလီျပႆနာေၾကာင့္ေခ်ာင္ထုိးလုိက္လွ်င္ ျမန္္မာသာမကေဒသတြင္းလည္း အထိနာေပမည္။ ကစဥ့္ကလ်ားဆူညံပြက္ေလာ႐ုိက္ကမၻာ (Turbu-lent World)သည္  ပုိဆုိးရာဆီဦးသြားေပဦးမည္။ ARSA အဖြဲ႕၀င္ ႏွစ္ေထာင္နီးပါးစာရင္းကုိလည္း ထုတ္ျပန္ေပးထားၿပီးျဖစ္၏။ သြယ္၀ုိက္ဆက္စပ္ေနသူက ေသာင္းဂဏန္းခ်ီ ရွိႏုိင္သည္။ ဟိႏၵဴမ်ား၊ ႐ုိး႐ုိးႏုိင္ငံသားဘဂၤါလီမ်ားအစုလုိက္၊ အၿပံဳလုိက္အသတ္ခံရျခင္းကိုေတာ့ မစဥ္းစားဘူးလား ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ရဖုိ႔ အထင္အရွားရွိေနသည္။

(၉) ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားၾကားထဲမွ ရခုိင္အေရးကုိႏုိင္ငံ့အေရးအျဖစ္ မစ္ရွင္အျဖစ္ထားေဆာင္ရြက္ေန၏။ တိမ္းေရွာင္ဒုကၡသည္ျပန္ လက္ခံေရးနည္းလမ္းကို မျပည့္စုံဟု မည္သူေျပာမည္လဲ၊ ေဘာင္ထဲကလုပ္ႏုိင္သမွ်အေကာင္းဆုံးလုပ္ေနရျခင္းသာျဖစ္သည္။ တာ၀န္ခံမႈ၊ေဖာ္ေဆာင္မႈအပုိင္းကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။

(၁၀)ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ စတိတ္ကက္ပီတယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ပဲ သြားၾကရဖို႔ရွိပါသည္။ ကာလတစ္ရပ္အထိၾကာႏုိင္၏။ ဘယ္သူမွတပ္အပ္မေျပာႏုိင္။ အေသာ္ရစ္ေတးရီးယန္းစနစ္ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕သူမ်ားက ကန္႔လန္႔ခံေပလိမ့္မည္။

 လႊမ္းၿခံဳတင္ျပေျပာဆုိျခင္း မွ်သာရွိပါေသး၏။ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ အံ၀င္ခြင္က် အ ခ်ိန္ကုိက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ေစာင့္ၾကည့္ သုံးသပ္ၾကရဦးပါ မည္။

လတ္တေလာလုပ္ႏုိင္ေျခတခ်ိဳ႕

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ မွ ၁၄ ထိ အ ေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀း (EAs) ႏွင့္ အာဆီယံထိပ္သီးအ စည္းအေ၀းကုိ ဖိလစ္ပုိင္၌ က်င္း ပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ မည္။ စုစုေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံတက္ ေရာက္ၾကမည့္အထဲတြင္ ယူ အက္စ္လည္းပါ၀င္ေနရာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးရက္စ္တီလာဆန္တို႔လည္း တက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သီးျခား၊ အလြတ္သေဘာ ႏွစ္ႏုိင္ငံထိပ္ သီးခ်င္းေတြ႕ဆုံႏုိင္မလားမသိရ ပါ။ ထရန္႔ကလည္း ၎၏အာရွ ခရီးစဥ္ထဲပါ၀င္ေန၍ ရက္ျပည့္ ေနခ်င္မွေနလိမ့္မည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ျပန္လာမည္ႏွင့္ အ ခ်ိန္ကုိက္၍ ရက္စ္တီလာဆန္ပါ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လုိက္ပါလာလိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အရပ္ဘက္- စစ္ဘက္ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံမည္ဟု သိရွိထား ရသည္။ ဆန္ရွင္သစ္ကိစၥလာရွင္း ျပမွာပါဟု လူေျပာမ်ားေန၏။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ မွ ၂၁ ရက္ေန႔ အထိ (၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ေအဆမ္ (အာရွ-ဥေရာပ)ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းကုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤအစည္းအေ၀းႏွစ္ရပ္ သည္ အေရးပါ၏။ အခြင့္အလမ္း ေတြရွိ၏။ ဤႏွစ္ရပ္ထက္ပုိအေရး ပါၿပီး ပုိေစာသည္မွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၁၂ တြင္ ဗီယက္နမ္၌က်င္းပ မည့္အာရွ-ပစိဖိတ္စီးပြားေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (APEC- ေအပက္)အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားသီးသန္႔ေတြ႕ဆုံပြဲျဖစ္ ၏။ အုိဘားမားလက္ထက္က TPP(Trans Pacific Partner-ship) ျဖစ္ေပၚေရးအစီအစဥ္၊ အာရွဗဟုိခ်က္ (Asia Pivot)အစီ အစဥ္မ်ား ေဒၚနယ္ထရန္႔က ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ အာရွကုိ ဂ်ပန္ လက္ထဲလႊဲလုိက္ၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြရွိသည္။ သုိ႔ျငား အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ကုိေတာ့ စီးပြားေရးသမားပီပီလုိသလုို ဒီပလုိေမစီသုံးေနျပန္၏။ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ (ADB)က ျမန္မာအ တြက္ အမွီသဟဲတစ္ရပ္ျဖစ္၏။

ထုိအစည္းအေ၀းသုံးရပ္ (ေအပက္၊ EAS ႏွင့္ ASEAN ေအဆမ္) တြင္ ျမန္မာ့လက္ရွိအ ေနအထားမ်ားကုိ သီးျခားပုံ သဏၭာန္ျဖင့္ ရွင္းျပႏုိင္ေျခရွိ သည္။ အာဖရိကမွလြဲ၍ က်န္ ကမၻာ့တုိက္ႀကီးအားလုံးမွ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ မည္ျဖစ္၏။ တပ္မေတာ္မွလည္း က်က်နနေျပာဆုိႏုိင္ေျခရွိသည္။ ရက္စ္တီလာဆန္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ျမန္မာ့ ရည္မွန္းခ်က္၊ ႏုိင္ငံ့အႏိၲမပန္းတိုင္ ႏွင့္ သာမန္တုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုအမ်ားစုဆႏၵကေတာ့ ေရွ႕ ပုိင္းနားမွာ ေခါင္းစဥ္ခြဲျဖင့္ တင္ျပ ေရးသားထားသည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္၏။ သည့္အတြက္ပဲ ေရွ႕ဆက္ ေနၾကရဦးမည္။ လတ္တေလာမွာ ေတာ့ အေကာင္းဆုံးကုိေမွ်ာ္လင့္ လုပ္ကုိင္ၾကရင္း အဆုိးဆုံးဆီအ ထိထည့္ေတြးစဥ္းစားနည္းလမ္း ရွာထားၾကရပါမည္။ ရွိလည္းရွိပါ သည္။။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)