ဖုိေဟာ္မုန္းပမာဏနည္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခနည္း

ဖုိေဟာ္မုန္းပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ ပမာဏနည္းေနေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေလ့လာမႈကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္တကၠသုိလ္မွသုေတသီမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ၃၀,၀၀၀ သည္ ယင္းေရာဂါျဖင့္ အသက္ေသဆုံးေနရသည္။

သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ မသိရေသာ္လည္း အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးဗီဇမိ်ဳးေျပာင္းျခင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

ဖုိေဟာ္မုန္းက သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာရွိေသာ အမ်ိဳးသား မ်ားတြင္ အက်ိတ္ဆဲလ္မ်ား ႀကီးထြားလာေစရန္ အားေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ခႏၶာကုိယ္ထဲရွိ ဖုိေဟာ္မုန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္း (သုိ႔မ ဟုတ္) တားဆီးျခင္းျဖင့္ သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာကုိ ကုသႏုိင္ သည္။

ဖုိေဟာ္မုန္းပမာဏ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ သုက္လႊတ္ဂလင္း ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နည္းပါးေၾကာင္း သုေတသီ မ်ားက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အံ့ဩဖြယ္ရာေကာင္းသည္မွာ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဖုိေဟာ္မုန္းပမာဏနည္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားလာပါက အေျခအေနပုိမုိျပင္းထန္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ကေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈကေန၍ ေနာင္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္လႊတ္ ဂလင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရန္ နည္း လမ္းတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

သုက္လႊတ္ဂလင္းကင္ဆာေၾကာင့္ အႏၲရာယ္မက်ေရာက္မီ ေစာေစာစီးစီး ေရာဂါေဖာ္ထုတ္သိရွိႏုိင္ပါက ကုသရလြယ္ကူၿပီး ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္သည္။                                   

—Ref: MNT