စက္မႈဇုန္သုံးခု ထူေထာင္ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စီစဥ္

တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ စက္မႈဇုန္မ်ားအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္မည္ဟု ကခ်င္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။


ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံ မ်ား အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးႏွင့္ စီး ပြားေရးတိုးတက္လာေစေရး က ခ်င္ျပည္နယ္ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္မႈဇုန္သုံးခုကုိ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိမယ့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြဆုိရင္ ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာနဲ႔ႀကိဳဆုိပါမယ္’’ ဟု ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ေျပာသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးရွိႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာ ေရာက္ရန္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႕က ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၎ ကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စက္မႈ ဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ အစီအစဥ္ကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားေနသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စက္မႈ ဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ဆုိပါက အဓိကလုိအပ္ခ်က္ သည္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ႏုိင္မႈက အဓိကက် ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပုိ႔ကုန္ သြင္းကုန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ငါးသိန္းေက်ာ္ကုန္သြယ္ေနသည့္ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ကန္ ေဒၚလာ သုံးသိန္းခန္႔ကုန္သြယ္ေန သည့္ ကန္ပုိက္တီးကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္မ်ားကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ၌ ရွိေနသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္အထိ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ကန္ပုိက္တီးကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမွ ကန္ေဒၚလာ ၅၉ သန္းေက်ာ္ ကုန္သြယ္ထား သည္။