ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ဆလင္ဒါ သိုေလွာင္အေရာင္းဆိုင္မ်ား သက္တမ္းတိုးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လိုင္စင္ဖ်က္သိမ္းမည္

 ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ ဆလင္ဒါအိုး သိုေလွာင္ေရာင္းခ် သည့္ ပုဂၢလိက အေရာင္းဆုိင္ မ်ား လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရန္ သံုးလေက်ာ္ၾကာသည္အထိ ပ်က္ ကြက္ပါက လိုင္စင္ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတု ေဗဒလုပ္ငန္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ ဆလင္ ဒါအိုး သိုေလွာင္ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားကို ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီကစ၍ အၿမဲတမ္းလုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားခ် ထားေပးၿပီး ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ သက္တမ္းျပည့္မည္ျဖစ္၍ သက္ တမ္းတိုး ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိႈးေဆာ္ ထားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို  ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကညာထားၿပီး သက္တမ္းတိုးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ကစ၍၁ ရက္လွ်င္ လုိင္စင္ေၾကး၏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား သည္။‘‘သံုးလအၾကာထိ ထပ္ၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္း မတိုးေသးဘူး ဆိုရင္ လိုင္စင္ပယ္ဖ်က္တဲ့အထိ အေရးယူမယ္။ ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ အတြက္ အဲဒီအေရာင္းဆိုင္အေန နဲ႔ လိုင္စင္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိ ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ ရွိသူက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ ဆလင္ဒါအုိး ေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္ မ်ားကို စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ ရန္ ၂၀၁၆ ဇြန္လမွ ဒီဇင္ဘာလ ကုန္အထိ ယာယီလိုင္စင္ ခ်ထား ေပးၿပီး သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အေရာင္း ဆိုင္မ်ားကို ၂၀၁၇ အတြက္ အၿမဲ တမ္္းလိုင္စင္ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္အိုးမ်ား ကို သိုေလွာင္႐ံုမ်ားျဖင့္ သိုေလွာင္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းအတြက္ (ဃ)လိုင္စင္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျဖည့္တင္းၿပီး ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ အိုးမ်ားကို တိုက္ခန္း၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားျဖင့္ သို ေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းကို (င)လုိင္စင္ဟူ၍လည္းေကာင္း ထုတ္ေပးထားသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ အေနျဖင့္ အဆိုပါလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရယူသည့္ အေရာင္း ဆိုင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္ စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ကနဦးသတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ၏ (ဃ)လိုင္စင္အတြက္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ က်ပ္ ၇၅,၀၀၀၊ (င)လိုင္စင္ အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လိုင္စင္ ေၾကး ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံ ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးတင္သြင္း ၿပီး မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဓာတ္ေငြ႕ ရည္အျဖစ္ သံုးစြဲေနသည္။