သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး မံုရြာစက္မႈဇုန္တြင္ ေလႏွင့္ ဆူညံမႈမ်ားကို တိုင္းတာစစ္တမ္းေကာက္ယူ

မုံရြာစက္မႈဇုန္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေလထုတိုင္းတာကိရိယာတပ္ဆင္ထားစဥ္ (ဓာတ္ပံု − မ်ဳိးမင္းဦး)

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး မံုရြာစက္မႈဇုန္တြင္ ေလႏွင့္ အသံဆူညံမႈမ်ားကို ေရြ႕လ်ား ဓာတ္ခြဲယာဥ္ျဖင့္ တိုင္းတာ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူေနေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္း ဓာတ္ခြဲခန္းပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးေအးခ်မ္း ေမာင္က ေျပာသည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ စိမ္း လမ္းအမိေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းႏွင့္ မံုရြာစက္မႈဇုန္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ မံုရြာၿမိဳ႕ စက္မႈဇုန္ရွိ ၾကာဆံဇုန္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ေလႏွင့္ အသံဆူညံမႈမ်ားကို တိုင္းတာ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ စက္႐ံု ၁၅ ႐ံုရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ ေကာက္ ယူမယ္။ ဆူညံမႈေတြ တုိင္းတာ မယ္။ ေလအရည္အေသြးတိုင္း တာမယ္။ စက္မႈဇုန္အားလံုးလႊမ္း  ၿခံဳႏုိင္တဲ့ ေျမပံုထုတ္တာေတြ ရွိ မယ္’’ ဟု ဦးေအးခ်မ္းေမာင္က ေျပာသည္။

မံုရြာ စက္မႈဇုန္ရွိ ၾကာဆံဇုန္တြင္ ေလအရည္အေသြး တုိင္းတာျခင္းကို ေနရာငါးခုႏွင့္ အသံဆူညံမႈတိုင္းတာျခင္းလုပ္ငန္းကို စက္႐ံု ၁၅ ႐ံုရွိ ေနရာ ၃၀ တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

မံုရြာစက္မႈဇုန္ရွိ ၾကာဆံစက္ ႐ံုမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း စိန္ရတီၾကာဆံ စက္႐ံုပိုင္ရွင္ ဦးဝိုင္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။