တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ပထမႏွစ္အတန္းမ်ားကို ပါေမာကၡမ်ား လံုး၀မသင္ၾကားရန္ ၫႊန္ၾကား

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ား၏ ပထမ ႏွစ္အတန္းမ်ားကို  ပါေမာကၡ ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သူမ်ား လံုး၀မသင္ၾကားရန္ ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ုံး၏ ၫႊန္ ၾကားခ်က္အရ အဆင့္ျမင့္ပညာဦး စီးဌာနက ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္စြဲျဖင့္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။

သင္ၾကားေရးတာ၀န္ခြဲေ၀ ရာတြင္ ဘက္မလိုက္ဘဲ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာျဖင့္ အထူးျပဳဘာသာ ရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္  အနီးစပ္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပါေမာကၡရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား သည္ ပထမႏွစ္သင္တန္းလံုး၀မ သင္ၾကားရန္၊ ဂုဏ္ထူးတန္း၊ မဟာတန္းမ်ားကို ပါေမာကၡ၊ တြဲဖက္ ပါေမာကၡႏွင့္ ၀ါရင့္ကထိကမ်ား ကသာ သင္ၾကားသင္ယူျခင္းႏွင့္ က်မ္းႀကီးၾကပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ရန္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထား သည္။

‘‘တကၠသိုလ္သင္ၾကားေရး မွာ ပါေမာကၡက အျမင့္ဆံုး၊ ပထမႏွစ္က ေက်ာင္းမွာ အနိမ့္ဆံုးအ တန္း၊ ပါေမာကၡက ပထမႏွစ္မွာ သင္ေနေတာ့ ဘက္မညီဘူးျဖစ္ ေနတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ပါရဂူတန္း ေတြ၊ မဟာတန္းေတြ၊ မဟာသု ေတသနေတြကို သင္ဖို႔အတြက္ အေလးထားဖို႔ ေျပာတာပါ။ ဒါေပ မဲ့ တခ်ဳိ႕က ပထမႏွစ္ေတြက ေက်ာင္းစေရာက္ခါစမို႔ သူတို႔သင္ ဖို႔၊ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔လိုတယ္ ေျပာ တယ္။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေမာင္ မယ္သစ္လြင္ပြဲေတြမွာ ေတြ႕တာ မ်ဳိး၊ တစ္ပတ္တစ္ခါ အတန္းထဲ ၀င္ေျပာတာမ်ဳိး လုပ္ရင္လည္း ရပါတယ္’’ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦး စီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ သိန္း၀င္းက ေျပာ သည္။

တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ သင္ၾကားေရး တာ၀န္ခြဲေ၀ရာတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သက္ရင့္နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ၊ လက္ေထာက္ကထိကႏွင့္ ကထိကမ်ားကိုသာ သင္ၾကားေရးတာ၀န္ ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ပါေမာကၡမ်ားသည္ က်ဴရွင္ ဖြင့္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ပထမႏွစ္သင္တန္းအခ်ဳိ႕တြင္ အ တန္းယူသင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တကၠ သိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ဆို သည္။

ယခင္က တကၠသိုလ္ပထမ ႏွစ္အတန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဘာသာရပ္အ လိုက္ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား သိရွိပိုင္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ကာ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳရင့္ ပါေမာကၡမ်ားကိုယ္တိုင္ သင္ၾကားေပးေလ့ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ တြင္ က်ဴရွင္ဖြင့္လိုျခင္းေၾကာင့္ ပါေမာကၡမ်ားကိုယ္တိုင္ ပထမႏွစ္အတန္းယူေနျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေန ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။