မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး အခ်က္သံုးခ်က္ သေဘာတူညီ

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီ(AMDP)ႏွင့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ(MNP)တို႔ ေတြ႕ ဆံုမႈမွ အခ်က္သံုးခ်က္သေဘာတူ ခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ 


မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းရန္ သံုးဦးစီပါသည့္ ႏွစ္ပါတီကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႕ဆံုမႈ မွ ေပါင္းစည္းေရးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္အပါအဝင္ အခ်က္သံုး ခ်က္ သေဘာတူထားေၾကာင္း AMDP ပါတီအတြင္းေရးမွဴး(၁) ႏိုင္စံတင္ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မွ ႏွစ္ပါတီ ေတြ႕ဆံုမႈကိုယ္စား လွယ္ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ခ်စ္ဦးတို႔ က ေျပာသည္။ 

‘‘ေတြ႕ဆံုမႈကေန (၁)ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးက တစ္လ တစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုသြားမယ္။ ၾကား ကာလ အေရးေပၚကိစၥရွိလာရင္ ခ်ိတ္ဆက္ေတြ႕ဆံုသြားမယ္။ (၂) အမ်ိဳးသားေရးကိစၥေတြကို အတူ တကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြား မယ္။ (၃) ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ သြားမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ သေဘာ တူထားၾကတယ္။ သေဘာတူ ထားၾကတဲ့အခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပါတီဗဟိုကို တင္ျပသြား မယ္’’ဟု ႏိုင္စံတင္က ေျပာသည္။ 

မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ၾကားခံညႇိႏိႈင္းေပးသည့္အဖြဲ႕ မပါ ဘဲ ပါတီအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးကာ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က ဇြန္လ က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပါတီကိုယ္ စားလွယ္တို႔ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံု ခဲ့သည္။ 

မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး  ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ မြန္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သူတို႔က ၂၀၁၂ မွ စတင္ကာအႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္ လည္း ျဖစ္မလာသည့္ အဆံုးတြင္ေပါင္းစည္းျခင္း ႀကိဳးပမ္းမႈကို၂၀၁၇ မတ္လတြင္ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ သည္။ 

မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ ေနရာအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ 

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲ၌ မြန္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာတြင္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သံုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ေလးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုးေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ေနရာအႏုိင္ရရွိသည္။ 

More in Politics Section