အုပ္စုဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွသည္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသုိ႔

သမၼတ႐ုံး၏ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ အသစ္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနတဲ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ားရဲ႕ သက္တမ္းဟာ တစ္ႏွစ္နဲ႔ ရွစ္လသာရွိေသးၿပီး ဥပေဒအရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းမျပည့္ေသးဘဲ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဥပေဒနဲ႔ညီေကာ ညီရဲ႕လားဆုိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား လည္း ျပည္သူေတြၾကားမွာျဖစ္ ေပၚေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း လက္ရွိရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္း တဲ့အတြက္ အသစ္ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါ တယ္။

မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း (၅) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုဒ္မ ၁၉၉(က)မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီး အကဲသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ သည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕ စည္းမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ကုိေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၿပီးမွ သူက တစ္ဆင့္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္ နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခန္႔ အပ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားတဲ့အဆင့္ဆင့္လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယ ခင္ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပ ေဒမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသက္တမ္း ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သက္တမ္းနဲ႔တူ ညီသည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အ တြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀းမ်ား ျပန္လည္က်င္းပ တဲ့အခါမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးျခင္းမျပဳရေသးပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အႀကီးအကဲမခန္႔အပ္ရေသးဘဲ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႀကိဳ တင္ခန္႔အပ္ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းစဥ္ နဲ႔မညီတဲ့အတြက္ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ သက္တမ္း သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သက္ တမ္းႏွင့္ညီသည္ဟု ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား ျပန္လည္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးပြဲမ်ားကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ျပန္ လည္က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးမွာေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာ လအတြင္း အၿပီးက်င္းပျပဳလုပ္ရ မယ္လုိ႔ ၫႊန္ၾကားစာထြက္ထား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယခင္ဥပ ေဒအရ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးတဲ့အခါ ရပ္ေက်းဆယ္အိမ္ မွဴးေတြကုိသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ရာ အိမ္မွဴးေရြးခ်ယ္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားထဲမွ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးလုပ္လုိသူက အေရြးခ်ယ္ ခံၿပီး ၎ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားက မဲေပးရတဲ့အခါ အုပ္စုဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ မႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးလုပ္လုိသူအခ်ိဳ႕ဟာ ကုိယ့္လူ ပါေအာင္ ဆယ္အိမ္မွဴးေရြးခ်ယ္ ေစၿပီး ထုိသူမ်ားကုိ တံစုိးလက္ ေဆာင္ေပးစည္း႐ုံးကာ ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ သူ႔ကုိမဲ ေပးေစပါတယ္။ အျမင္မွာ ေရြး ေကာက္ပြဲဟာ သန္႔ရွင္းတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္က ေျခပုန္းခုတ္အုပ္စုဖြဲ႕မႈက ႀကီးႀကီး မားမားရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ရပ္ကြက္ဥကၠ႒တုန္းက လည္း သူပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ေတာ့လည္း သူပဲဆုိၿပီး ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ဥပေဒ သစ္အရ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ၆၆/၆ ရွိတဲ့တစ္အိမ္လွ်င္အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၀င္တစ္ဦးစီက မဲေပးရမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ယခင္ကထက္ လြတ္ လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား ရွင္းလင္းေအာင္ေျပာရရင္ စည္ ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးတုန္းက အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း တစ္ဆက္ စပ္တည္းရွိေသာ လမ္းအတိုင္း ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားေရြးခ်ယ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ ရာအိမ္မွဴး မ်ားေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရာ အိမ္မွဴးမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္အရည္ အခ်င္းနဲ႔ကုိက္ညီသူကသာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ႏုိင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေလာင္းရဲ႕ အရည္အခ်င္းအခ်ိဳ႕ကုိ လည္း ဥပေဒသစ္မွာျပင္ဆင္ထား ပါတယ္။ ရပ္ကြက္အတြင္းတစ္ ဆက္စပ္တည္း ဆယ္ႏွစ္ေနထုိင္ သူျဖစ္ရမည္ဆုိသည့္အစား ငါး ႏွစ္လုိ႔ ေလွ်ာ့ေပါ့သတ္မွတ္လုိက္ ပါတယ္။ ယခင္ကသတ္မွတ္ထား တဲ့ စား၀တ္ေနေရးဖူလုံရမယ္၊ ပညာအရည္အခ်င္းအသင့္အ တင့္ရွိရမယ္၊ က်န္းမာေရးေကာင္း မြန္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ မလာေတာ့ပါဘူး။

ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ အုပ္စု ေအာက္က ေက်းရြာအသီးသီးမွာ ေက်းရြာတာ၀န္ခံတစ္ဦးစီကုိ ေရြး ခ်ယ္ေပးရမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥပေဒ အသစ္မွာ ပါ၀င္လာတာေတြ႕ရပါ တယ္။ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔ အတြက္ ငါးဦးပါႀကီးၾကပ္ေရးအ ဖြဲ႕ကုိ ဦးစြာဖြဲ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး ထုိအဖြဲ႕ က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြး ခ်ယ္ရာမွာ ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ စိစစ္ႀကီးၾကပ္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း ရာမွာလည္း အမ်ားဆႏၵနဲ႔ အညီ ေရြးခ်ယ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိထားပါ တယ္။ ဒီဥပေဒထဲအားနည္းခ်က္ ေတြကေတာ့ အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျခင္းစတဲ့ လုိသလုိ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူသုံးစြဲႏုိင္တဲ့ စကားလုံးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ျပည္ သူက တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ အခြင့္ အေရးပုိရသလုိ ဒီမုိကေရစီပုိဆန္ လာတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ယခင္ကလုိဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးေမြးၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ေရြး ခ်ယ္လုိ႔ေတာ့ မရေတာ့ပါဘူး။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ျပည္သူ ေတြမဲ႐ုံထဲသြားၿပီး မဲေပးဖုိ႔အပုိင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ေကာင္းမွ အေပၚထပ္အေဆာက္ အအုံေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကုိ ျပည္သူကတုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ ခြင့္မရေသးခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလာတဲ့ အခြင့္အေရးကုိ လက္မလႊတ္သင့္ ပါေၾကာင္း...။   ။

(ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္)