အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာခုနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပြားႏုိင္

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ခုနစ္မ်ိဳးထက္မနည္း ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ထိပ္တန္းဆရာ၀န္မ်ားက သတိ ေပးသည္။

အရက္ကုိ အနည္းငယ္ (သုိ႔မဟုတ္) အတန္အသင့္ေသာက္လွ်င္ပင္ အစာႁပြန္ကင္ဆာ၊ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ အသည္းကင္ဆာ၊ အူမႀကီးကင္ဆာႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔က သတိေပးသည္။ ယင္းကင္ဆာေရာဂါမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္း ကင္ဆာေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးအစားမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


၂၀၁၃ က ေလ့လာမႈတစ္ရပ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အရက္ေသာက္ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အလြန္အကြၽံေသာက္သုံးၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၂ ၾကား အရက္ေသာက္သုံးမႈ သိသိသာသာ ပုိမ်ားလာေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန (CDC)၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အရက္တစ္ ပက္ (သုိ႔မဟုတ္) သီတင္းတစ္ပတ္တြင္ အရက္ရွစ္ပက္ထက္ ပုိ မေသာက္သင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ ေန႔လွ်င္ အရက္ႏွစ္ပက္ထက္ ပုိမေသာက္သင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ၫႊန္ၾကားထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ထက္ မ်ားစြာပုိ၍ ေသာက္သုံးေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ မေဟာ္မုန္းပမာ ဏျမင့္တက္လာၿပီး ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာ့ေသာက္ ျခင္းျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ် ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးေရာဂါသည္ အသည္းေရာဂါျဖစ္ၿပီး အသည္းထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကတစ္ဆင့္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္သည္။                   

—Ref: Daily Mail

Top News