ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္သံုးပြင့္ဆိုင္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲ ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ပါ အားနည္း ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အ စိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေန ျပည္ေတာ္၌ သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ဟု အစိုးရကိုယ္စား လွယ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကား သည္။


အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကိုယခုလတတိယ ပတ္အတြင္း က်င္းပႏုိင္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ဆို သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား သံုးသပ္ေဆြး ေႏြးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ မည္ျဖစ္ကာ အားလံုးသေဘာတူ ညီသည့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္အေန ျဖင့္ ျပန္လည္အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးေဇာ္ ေဌးကေျပာသည္။

‘‘ညႇိၿပီးတာနဲ႔ အတည္ျပဳ ထားတဲ့မူေဘာင္နဲ႔ ေနာက္လာ မယ့္ ညီလာခံကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က က်င္းပမယ္’’ဟု ၎ကဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အ စည္းအေဝးကို ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ တြင္ က်င္းပရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံေရးက႑ ဦး စားေပးေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထား သည္။

ေမလကက်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရး၊ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ က႑ငါးခုအတြက္ သေဘာတူညီမႈရေသာ္လည္း ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအပိုင္းအပါအ ဝင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပိုင္းႏွင့္ တ ရားဝင္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ အား နည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ ျပၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ ဆင္ရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ အခန္းကိုးခန္းရွိရာ အေျခခံမူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ က်င္းပျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စသည့္အခန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူ ေဘာင္ျပင္ဆင္ျခင္းကို အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စသည္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၈ ဦး ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ေဆြးေႏြးၿပီး NCA ၌ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိ ဘဲ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေၾကာင္း မူေဘာင္တြင္ သတ္မွတ္ထား သည္။ လက္ရွိ UPDJC ဥကၠ႒ သည္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။

More in Politics Section