လယ္သမားမ်ား မတ္ပဲေလွ်ာ့စိုက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲႏွမ္းအသင္း အႀကံျပဳ

အိႏိၵယအစုိးရ၏ ပဲတင္ သြင္းမႈကန္႔သတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒ ေၾကာင့္ ေဆာင္းရာသ၌ မတ္ပဲ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ ေတာင္သူလယ္သ မားမ်ား အျခားသီးႏံွမ်ား ေျပာင္း လဲစိုက္ပ်ဳိးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိး စုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္းက ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ အႀကံျပဳစာ ထုတ္ျပန္သည္။

အိႏိၵယအစိုးရက ၎၏ႏုိင္ငံ သား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား  အက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ ၂၀၁၈ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပမွ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအ ခ်ိန္အထိ ပဲမ်ဳိးစုံသိုေလွာင္ထားမႈပမာဏတန္ခ်ိန္ ရွစ္သန္းခန္႔ရွိေနၿပီး လိုအပ္ခ်က္နည္းေနျခင္း ေၾကာင့္ အိႏိၵယအစိုးရက ျပည္ပ မွ ပဲတင္သြင္းမႈကို ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ႏုိင္ေျခနည္းေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ႏွမ္းကုန္သည္အသင္း အတြင္းေရးမွဴး  ဦးမင္းကိုဦးက ေျပာသည္။

အစိုးရအခ်င္းခ်င္း သေဘာ တူညီမႈျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစုံ ေရာင္းခ်ရန္ အစီအစဥ္သည္လည္း အရည္အ ေသြး၊ အေရအတြက္၊ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္တို႔တြင္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူညႇိႏႈိင္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေန ေၾကာင္း အထက္ပါ အႀကံျပဳစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံက ပဲတင္သြင္းမည့္ ပမာဏကိုလည္း မွန္းဆ၍ မရႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပုံမွန္စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ပါက ျပည္တြင္း၌ ပဲလက္က်န္ ပမာဏမ်ားျပားကာ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ေအာက္သို႔ က်ဆင္းႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိးစပါးစုိက္ ပ်ဳိးအၿပီး ေဆာင္းသီးႏွံအျဖစ္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိမတ္ပဲ လက္က်န္ပမာဏ တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ထက္၀က္ေက်ာ္ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ဦးမင္းကိုဦးက အႀကံျပဳသည္။

‘‘သူတုိ႔ေတြ ေလွ်ာ့ဖို႔ ေျပာ ေနေပမယ့္ လယ္သမား အေနနဲ႔ က မတ္ပဲမဟုတ္ဘဲ ဘာစုိက္ရမွာ လဲ၊ အခ်ိန္ကလည္း သိပ္မရွိေတာ့ ဘူး’’ဟု ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မွ စပါးႏွင့္ မတ္ပဲစိုက္ပ်ဳိးသည့္ လယ္သမားဦးျပဴးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတ္ပဲကို ဧရာ၀တီတုိင္း၊ ပဲခူးတုိင္းတို႔တြင္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ဳိးၿပီး မုိးစပါးၿပီး လွ်င္ လယ္သမားမ်ား အဓိက၀င္ ေငြရွာေဖြသည့္ သီးႏွံအျဖစ္အား ထားစုိက္ပ်ဳိးသည္။

မ်ဳိးေစ့ အလြယ္တကူ ရရွိ ႏုိင္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသည့္နည္းစနစ္မ်ား အကၽြမ္းတ၀င္ရွိသျဖင့္ လယ္သမားမ်ားက မတ္ပဲကို အဓိကစိုက္ ပ်ဳိးလုိေၾကာင္း ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။