မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား စဖြဲ႕

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အသိေပးစာမ်ား ကပ္ေနစဥ္

 မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စုအလုိက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားစတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္း ေတာင္တြင္း ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ရန္ ရပ္ေက်းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းေနေၾကာင္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 ‘‘တိုင္းကို ေမးရင္ေတာ့ ပို ျပည့္ျပည့္စံုစံုသိရမွာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္ ေတြ အားလံုးလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးသိန္းေဇာ္၀င္းကေျပာသည္။

 မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ရပ္ေက်းအလိုက္ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးလိႈင္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ကံမၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုလအတြင္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားစတင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကံမၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္၀င္းက ေျပာသည္။

သရက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ ရပ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို လာမည့္ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ဆယ္ရက္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သရက္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအသစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက အစည္းအေ၀းမ်ားျပဳလုပ္ကာ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေနၿပီဟု ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

 မေကြးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳကမူ တိုင္းအတြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို ယခုလအ တြင္းစတင္ေရြးခ်ယ္္ၿပီး ေလးလတြင္း အၿပီးေရြးခ်ယ္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္မ်ားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ္လည္း တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒသစ္အရ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး၏ သက္တမ္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျဖၾကားသည္။