ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္သူမ်ား သိထားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ထူးကဲေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းတစ္ ျခမ္းကိုက္မႈ ျဖစ္ပြားသည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ မခံရပ္ႏုိင္ေသာ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာကုိ ခံစားရႏုိင္သည္။

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္ျခင္းႏွင့္အတူ မူးေဝေအာ့အန္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္ကာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ရက္အနည္းငယ္အထိ ခံစားရႏုိင္သည္။

ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ေသြးစီးဆင္းမႈႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာမ်ား ေခတၱအေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မူမမွန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚကာ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္းေဝဒနာ ျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရိွၿပီးဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ အားနည္းပင္ပန္းျခင္း၊ အိပ္စက္မႈမရိွျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီး၍ အစာမစားဘဲေနျခင္း၊ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြဲရျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ေခါင္းတစ္ျခမ္းကုိက္ႏုိင္သည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ မိသားစုရာဇဝင္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ား၊ မ ကြာျခားမႈ၊ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းတစ္ ျခမ္းကုိက္ေဝဒနာ ခံစားရႏုိင္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္း၊ အလင္းေရာင္ မ်ားလြန္း ျခင္း၊ စိုုထိုင္းဆျမင့္မားျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ လည္း ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ႏုိင္သည္။

အစာမစားဘဲေနျခင္း၊ အစာမစားဘဲ မၾကာခဏေနျခင္းႏွင့္ ခ်ိစ္၊ ေခ်ာကလက္ႏွင့္ အျခားေသာ အစားအစာအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီေသာ စားေသာက္ပံုေၾကာင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကုိက္ႏုိင္သည္။

ယင္းေဝဒနာကုိ ကာကြယ္ေရး ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္း အရင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္ၿပီး အိပ္ေရးဝဝအိပ္စက္ျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္ႏုိင္သည္။

ထို႔အျပင္ ေသြးထဲရိွ သၾကားပါဝင္မႈပမာဏကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုၿပီး ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္ေသာက္သံုးရန္ လိုအပ္သည္။

—Ref: TOI