လြတ္လပ္ေရးေန႔ဦးတည္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရးႀကိဳးပမ္းရန္အခ်က္ပါဝင္လာ

၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

လာမည့္ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါ ရီ ၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏွစ္ (၇၀)ျပည့္လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဦး တည္ခ်က္၌ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္သင့္ ေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုသည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 


ႏုိဝင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေန ျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီဒုတိ ယအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြက လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကိုႏုိင္ငံေရးအႏွစ္သာရ ပိုမိုျပည့္ဝစြာက်င္းပႏုိင္ရန္ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ငါးရပ္ ခ်မွတ္ထား ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက လြတ္လပ္ေရးေန႔ဦးတည္ခ်က္ မ်ားကို ေျပာၾကားရာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚ ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီစံခ်ိန္စံ ၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုသည့္အ ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အ ျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားသြန္ခြန္ စိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ ‘ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ပန္း တိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပည္ ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားအားလံုး က ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ားကို လည္း လြတ္လပ္ေရးေန႔ဦးတည္ ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲ ေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အ ျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ အတြက္ တုိင္းရင္းသားအားလံုး စု စည္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး၏အဓိကေမာင္းႏွင္ အားျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား၏လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔သည္ လည္း လြတ္လပ္ေရးေန႔ဦးတည္ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီအ စည္းအေဝးသို႔ ျပန္ၾကားေရးဝန္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳး ေအာင္၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ ေမာ္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ အၿမဲ တမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အ ရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ သည္။ 

More in Politics Section