ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အာဆီယံ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုး

 အဖြဲ႕ဝင္ ၁၀ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားအဖြဲ႕ (အာဆီယံ)ႏွင့္ ေဟာင္ ေကာင္ေဒသတုိ႔ၾကား ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္က လြတ္လပ္စြာ ကုန္ သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

သံုးႏွစ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ရရွိ ခဲ့သည့္ ယင္းသေဘာတူညီမႈမ်ား သည္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ အ သက္ဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဈးကြက္ဝင္ ေရာက္ခြင့္ ပူးေပါင္းမႈ ပိုနက္႐ိႈင္း လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ေဒသဆုိင္ရာ စီး ပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး အက္ဒ္ဝပ္ယုက ေျပာသည္။


ယမန္ႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္ ႏွင့္ အာဆီယံၾကား ကုန္သြယ္မႈ တန္ဖိုးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၇ ဘီ လီယံရွိၿပီး ၂၀၁၅ က ဝန္ေဆာင္ မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚ လာ ၁၆ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း တရားဝင္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

 အာဆီယံ-ေဟာင္ေကာင္ ေဒသ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈ (A HKCFTA)ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ ညီ လာခံျပင္ပ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ သည္။

မမွ်တေသာ ကုန္သြယ္ေရး အျပဳအမူမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (APEC) ညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီၿပီးေနာက္ အထက္ ပါသေဘာတူညီမႈ ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမၻာ့ အလြတ္လပ္ဆံုး၊ အပြင့္လင္းဆံုး စီးပြားေရးမ်ားအနက္ တစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး ယင္းသေဘာတူ ညီမႈမ်ားက အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေဟာင္ေကာင္ မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေကာက္ ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖယ္ရွားေရး အခြင့္အေရးရမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: Reuters